Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny, 2012, Numer 1

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przegląd Pedagogiczny, 2012, Numer 1

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia
Dziecko w badaniach nauk społecznych

 • Barbara Smolińska-Theiss
  Dziecko w szkole – szkoła w służbie dziecku
 • Joanna Maria Garbula, Małgorzata Kowalik-Olubińska
  Konstruowanie obrazu dzieciństwa w perspektywie psychologicznej i socjokulturowej
 • Maria Szczepska-Pustkowska
  W stronę filozofii dzieciństwa. Adultystyczna wizja dziecka i dzieciństwa z Arystotelesem w tle
 • Małgorzata Kowalik-Olubińska
  Władza w dziecięcych grupach rówieśniczych w perspektywie foucaultowskiej

 • Dziecko w rzeczywistości społecznej
 • Wiesław Jamrożek
  Ogólnopolski Kongres Dziecka z 1938 roku – niedoceniane wydarzenie pedagogiczne Drugiej Rzeczypospolitej
 • Lucyna Szypulska-Kamyk
  Dziecko jako zuch w organizacji harcerskiej w Drugiej Rzeczypospolitej
 • Wiesław Theiss
  Sieroctwo wojenne polskich dzieci (1939-1945). Zarys problematyki
 • Beata Kozaczyńska
  Bez rodziców, bez domu... Okupacyjna codzienność dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego w latach 1942-1943 (wybrane aspekty)
 • Romuald Grzybowski
  Socjalizacja w cieniu konfliktu. Sytuacja wychowawcza dzieci i młodzieży w Polsce w latach rządów Władysława Gomułki (1956-1970)
 • Andrzej Kołakowski
  Reorientacja celów wychowania dzieci osieroconych w Polsce po II wojnie światowej w świetle czasopiśmiennictwa pedagogicznego PRL

 • Obrazy dziecka i dzieciństwa
 • Witold Brzeziński
  Obraz dziecka w perspektywie historyczno-porównawczej. Przeszłość we współczesności, współczesność w przeszłości
 • Aneta Bołdyrew
  Obraz i rola dziecka w piśmiennictwie Królestwa Polskiego na początku XX wieku
 • Monika Nawrot-Borowska
  Higiena małego dziecka w świetle poradników z początku XX wieku
 • Elżbieta Dolata
  Dzieciństwo galicyjskie na początku XX wieku w świetle chłopskiej literatury pamiętnikarskiej
 • Agnieszka Małek
  Tradycyjne i nowatorskie myślenie o dziecku w poradnikach wychowawczych z okresu Drugiej Rzeczypospolitej
 • Kamila Juchcińska-Giłka
  Dzieciństwo na wsi polskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej w świetle źródeł pamiętnikarskich
 • Marek Sass
  „Dzieciństwo moich dzieci” Teresy Górskiej – nieznany przyczynek do dziejów rodziny ziemiańskiej na Pomorzu
 • Aldona Ossowska-Zwierzchowska
  Świat dzieci w ich wypowiedziach na łamach „Płomyczka” z okresu PRL

 • II. Raporty z badań
 • Łukasz Linowski
  Dzieci na koloniach w województwie pomorskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (w świetle materiałów archiwalnych)
 • Urszula Wróblewska
  Obrazy dzieciństwa zachowane w pamięci mieszkańców Żuław Elbląskich po 1945 roku
 • Małgorzata Wójtowicz-Dacka
  Wiedza o potrzebach psychicznych małych dzieci w opinii dwóch pokoleń rodziców

 • Recenzenci tomu
  prof. Krzysztof Jakubiak, dr hab. Alicja Kicowska, prof. Jerzy Kochanowski, prof. Ewa Marynowicz-Hetka, dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. Mieczysław Plopa

  Najnowsze pozycje

  • Smolińska-Theiss, Barbara (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2012)
   Artykuł skupia się na problemie podmiotowości dziecka. Odwołuje się do trzech definicji szkoły. Celem szkoły Nowego Wychowania jest odkrywanie dziecięcej podmiotowości. Szuka ona takich sposobów działania, które umożliwiają ...
  • Garbula, Joanna Maria; Kowalik-Olubińska, Małgorzata (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2012)
   Autorki poddają analizie różne podejścia do procesu konceptualizowania dzieciństwa. W pierwszej części artykułu prezentują uniwersalny model dzieciństwa wywodzący się z dominującego w psychologii rozwojowej uniwersalnego ...
  • Szczepska-Pustkowska, Maria (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2012)
   Dzieciństwo dawno przestało być kategorią zdefiniowaną jednoznacznie. Od chwili swego pojawienia się w obszarze kultury, na skutek różnorakich głębokich jej przemian zostało wielokrotnie zdekonstruowane. Prezentacja tej ...
  • Kowalik-Olubińska, Małgorzata (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2012)
   Modernistyczne podejście do rozumienia dzieciństwa jest kwestionowane od kilku dekad przez zwolenników idei postmodernistycznych, a zwłaszcza feministycznej perspektywy poststrukturalnej. Podważają oni wiele uniwersalnych ...
  • Jamrożek, Wiesław (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2012)
   Ogólnopolski Kongres Dziecka, który odbył się w Warszawie w dniach 2-4 października 1938 roku był jeszcze do niedawna skromnie prezentowany w polskiej literaturze. Był jednak punktem kulminacyjnym ówczesnych działań po ...