Wyświetlanie pozycji 1-20 z 29

  • „Blisko, coraz bliżej” - o doświadczaniu rzeczywistości przyrodniczej przez dziecko w edukacji wczesnoszkolnej 

   Grabowska, Tatiana (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Szkolne poznawanie przyrody jest różne, czasem okazjonalne, żeby nie powiedzieć przypadkowe, zdominowane przez kolorowe ilustracje, środki elektroniczne, multimedialne czytniki. Ogromną rolę w możliwościach poznawania ...
  • Diagnoza FASD dla celów edukacyjnych i wychowawczych 

   Okulicz-Kozaryna, Katarzyna; Borkowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest stosunkowo słabo poznanym problemem zdrowotnym, co utrudnia jego rozpoznawanie i skuteczną pomoc. Jakościowa analiza trzech przypadków stanowi punkt wyjścia do rozważań ...
  • Diagnoza i praca z dziećmi dotkniętymi przemocą seksualną 

   Kita, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Wykorzystanie seksualne dziecka jest złem nie samym w sobie, ale jest złem wynikającym z pozbawienia dziecka beztroskiej umiejętności wchodzenia w relacje międzyludzkie, nawiązywania relacji, okazywania i przyjmowania ...
  • Diagnoza pedagogiczna w metodycznym działaniu asystenta rodziny 

   Krasiejko, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Asystent rodziny jest nową służbą społeczną w systemie pomocy społecznej powołaną Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu udzielenia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności ...
  • Diagnoza potrzeb rodzin pacjentów w stanie wegetatywnym 

   Rębiałkowska-Stankiewicz, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Każda choroba przewlekła dotyka całą rodzinę i jest źródłem stresu. Często pozbawia członków rodziny poczucia bezpieczeństwa, wprowadza chaos, niepewność, lęk oraz destabilizuje dotychczasowe życie. Stan apaliczny, popularnie ...
  • Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych - możliwości i ograniczenia 

   Kaszlińska, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Artykuł traktuje o możliwościach diagnozowania kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych. Autorka określa umiejętności społeczne, jakie składają się na kompetencję społeczną dziecka przedszkolnego, a także warunki, jakie ...
  • Diagnozowanie postaw uczniów wobec zachowań agresywnych 

   Herzberg, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Artykuł prezentuje propozycję diagnozowania postaw uczniów w wieku 10-12 lat wobec zachowań agresywnych przejawianych w hipotetycznych sytuacjach mogących takie zachowania wywołać. Sytuacje te mogą być bliskie doświadczeniom ...
  • Edukacja dla przedsiębiorczości 

   Hicks, Stephen (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Jak najlepiej możemy pomóc młodym ludziom w nabraniu postawy przedsiębiorczości – przygotować ich czy to do zainicjowania własnego biznesu, czy to do bycia przedsiębiorczymi w ramach istniejących firm, czy też do przeżywania ...
  • Edukacja wczesnoszkolna - w stronę modelu partycypacyjnego 

   Nowak, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Dzisiejsza szkoła znalazła się w impasie, uwikłana między racjonalnością adaptacyjną i emancypacyjną. Kryzys szkolnej edukacji polega na tym, że tradycyjna formuła kształcenia już się nie sprawdza, a nowym koncepcjom brak ...
  • Ewa Anna Zwolińska / Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym. Bydgoszcz 2014 

   Trzos, Paweł Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  • Harvard University: polityka przyjęć na studia i regulowanie dynamiki dostępu 

   Gromkowska-Melosik, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   W niniejszym tekście podejmuję próbę rekonstrukcji kryteriów przyjmowania do Harvard University w perspektywie historycznej. W sposób szczególny interesuje mnie ewolucja mechanizmu zamykania/otwierania dostępu do studiowania ...
  • Integracja społeczności szkolnej w kontekście zaangażowania rodziców w edukację na poziomie klas niższych 

   Jakubowicz-Bryx, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Zmiany w systemie edukacji ujawniły korzystne tendencje zachodzące w relacjach rodzice – szkoła. Działania ukierunkowane są na rodzinę, która zabiega o to, by kształcenie ich dzieci było efektywne i odbywało się w poczuciu ...
  • Konstrukcja kwestionariusza motywacji do nauki w oparciu o koncepcję Self-Determination Theory E. Deciego, R.M. Ryana 

   Góźdź, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Artykuł prezentuje problematykę motywacji w edukacji. Przedstawiono w nim zwięźle pojęcie motywacji oraz główne nurty teoretyczne odnoszące się do tego zagadnienia. Szczególne miejsce poświęcono koncepcji Self-Determination ...
  • Kwestionariusz Stylu Funkcjonowania - narzędzie do badania stylu twórczości dzieci i młodzieży 

   Gajda, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Istotnym aspektem pomiaru kreatywności jest element stylu tworzenia. W literaturze światowej istnieje szereg teorii, które opisują różnorodne style twórczego funkcjonowania. Niestety, brakuje narzędzi do badania stylu, ...
  • The level of reflection in the professional development of pre-primary teachers 

   Syslová, Zora (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   The presented study brings to the professional discourse a view on the reflection of pre-primary teachers in two phases of their professional development. The level of reflection was ascertained in the period of their study ...
  • Metafora w dyskursie edukacyjnym 

   Kotowska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   W niniejszym artykule została omówiona metafora i przeprowadzona analiza metafor w dyskursie edukacyjnym. Autorka, opierając się na założeniu o wszechobecności metafory, przyjmuje szeroką definicję pojęcia i poddaje analizie ...
  • Od wiedzy do działania: praca zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli edukacji przedszkolnej 

   Grochowalska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Rozpoczynanie pracy zawodowej to etap ważny dla formowania się tożsamości zawodowej, konstruowania wiedzy, rozwijania umiejętności niezbędnych w zawodzie oraz budowania relacji interpersonalnych w nowym kontekście ...
  • Poczucie sprawstwa rodziców w kontakcie z dzieckiem w wieku przedszkolnym - raport z badań 

   Poćwiardowska, Blanka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   W artykule autorka zaprezentowała pojęcie poczucia sprawstwa w odniesieniu do procesu wychowania pełnionego przez rodziców. Przedstawiła również wyniki badań nad poczuciem sprawstwa rodziców dzieci w wieku przedszkolnym ...
  • Pomiar rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież 

   Pisarska, Agnieszka; Ostaszewski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Przedmiotem artykułu jest prezentacja metod pomiaru używania substancji psychoaktywnych w badaniach prowadzonych wśród młodzieży. Zaprezentowane zostały pytania ankietowe wykorzystywane w ogólnopolskich projektach ...
  • Porównanie procedur analizy wyników uzyskanych za pomocą klasycznej techniki Moreno 

   Misiuk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Jakość relacji z rówieśnikami wpływa na rozwój poznawczych, emocjonalnych i społecznych kompetencji dziecka ułatwiających nawiązywanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Akceptacja rówieśników ...