Zasady udostępniania


Repozytorium gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz dorobek naukowy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Struktura zasobu odpowiada podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni i dzieli się na mniejsze kolekcje wg typu publikacji.

Archiwizowane mogą być publikacje różnego typu: czasopisma, artykuły naukowe, książki, rozdziały, materiały konferencyjne, zasoby audiowizualne i inne.

W repozytorium udostępniane są prace w formie rękopisów (preprinty), cyfrowe kopie tytułów wcześniej opublikowanych (postprinty) oraz wszelkie inne materiały związane z nauką i dydaktyką.

Publikacje deponowane są samodzielnie przez autorów (autoarchiwizacja), a następnie weryfikowane i zatwierdzane przez redaktorów repozytorium.

Autentyczność i wiarygodność udostępnianych informacji potwierdzają autorzy prac w trakcie ich deponowania.

Każda udostępniona publikacja może zostać wycofana z otwartego obiegu na prośbę autora bądź posiadacza praw autorskich.

Repozytorium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Zdeponowane publikacje udostępniane są zgodnie z wolą autorów w zakresie dozwolonego użytku.

Wszystkie zgromadzone w nim prace są chronione prawem autorskim.

Korzystając z udostępnionych materiałów zawsze należy podać dane bibliograficzne: autor, tytuł, rok wydania oraz URI - link do publikacji zamieszczonej w repozytorium.

Wszystkie zdeponowane materiały są zabezpieczane oraz bezterminowo archiwizowane.