DSpace Repository

Browsing Przegląd Pedagogiczny, 2015, Numer 1 by Issue Date

Browsing Przegląd Pedagogiczny, 2015, Numer 1 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Hicks, Stephen (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Jak najlepiej możemy pomóc młodym ludziom w nabraniu postawy przedsiębiorczości – przygotować ich czy to do zainicjowania własnego biznesu, czy to do bycia przedsiębiorczymi w ramach istniejących firm, czy też do przeżywania ...
 • Sobieszczyk, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
 • Okulicz-Kozaryna, Katarzyna; Borkowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest stosunkowo słabo poznanym problemem zdrowotnym, co utrudnia jego rozpoznawanie i skuteczną pomoc. Jakościowa analiza trzech przypadków stanowi punkt wyjścia do rozważań ...
 • Gajda, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Istotnym aspektem pomiaru kreatywności jest element stylu tworzenia. W literaturze światowej istnieje szereg teorii, które opisują różnorodne style twórczego funkcjonowania. Niestety, brakuje narzędzi do badania stylu, ...
 • Góźdź, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Artykuł prezentuje problematykę motywacji w edukacji. Przedstawiono w nim zwięźle pojęcie motywacji oraz główne nurty teoretyczne odnoszące się do tego zagadnienia. Szczególne miejsce poświęcono koncepcji Self-Determination ...
 • Kacprzak, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Niniejszy artykuł stanowi prezentację wyników analizy badań anglojęzycznych dotyczących roli nowych mediów w randkowaniu adolescentów. Strukturę prezentowania tekstu wyznaczają przyjęte kategorie: nawiązywanie, utrzymywanie ...
 • Krasiejko, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Asystent rodziny jest nową służbą społeczną w systemie pomocy społecznej powołaną Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu udzielenia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności ...
 • Plieth-Kalinowska, Izabela (2015)
  Doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów stanowi podstawę kształcenia w każdym kierunku. Idealnym narzędziem do przeprowadzenia zajęć umożliwiających ich poszerzenie zdaniem metodyków jest współczesna ...
 • Jarczyńska, Jolanta (2015)
  Jedną z grup najbardziej zagrożonych problematycznym używaniem Internetu jest młodzież oraz młodzi dorośli. Dla większości z nich Internet jest narzędziem pracy, rozrywki i komunikacji, jednak dla pewnej grupy osób okazać ...
 • Grochowalska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Rozpoczynanie pracy zawodowej to etap ważny dla formowania się tożsamości zawodowej, konstruowania wiedzy, rozwijania umiejętności niezbędnych w zawodzie oraz budowania relacji interpersonalnych w nowym kontekście ...
 • Herzberg, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Artykuł prezentuje propozycję diagnozowania postaw uczniów w wieku 10-12 lat wobec zachowań agresywnych przejawianych w hipotetycznych sytuacjach mogących takie zachowania wywołać. Sytuacje te mogą być bliskie doświadczeniom ...
 • Jankowska, Dorota Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Artykuł prezentuje propozycję nowej koncepcji wyobraźni twórczej, która redefiniuje i integruje wcześniejsze kategorie analityczne i podejścia badawcze. W proponowanym modelu twórcze zdolności wyobrażeniowe definiowane są ...
 • Pisarska, Agnieszka; Ostaszewski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Przedmiotem artykułu jest prezentacja metod pomiaru używania substancji psychoaktywnych w badaniach prowadzonych wśród młodzieży. Zaprezentowane zostały pytania ankietowe wykorzystywane w ogólnopolskich projektach ...
 • Rębiałkowska-Stankiewicz, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Każda choroba przewlekła dotyka całą rodzinę i jest źródłem stresu. Często pozbawia członków rodziny poczucia bezpieczeństwa, wprowadza chaos, niepewność, lęk oraz destabilizuje dotychczasowe życie. Stan apaliczny, popularnie ...
 • Poćwiardowska, Blanka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  W artykule autorka zaprezentowała pojęcie poczucia sprawstwa w odniesieniu do procesu wychowania pełnionego przez rodziców. Przedstawiła również wyniki badań nad poczuciem sprawstwa rodziców dzieci w wieku przedszkolnym ...
 • Syslová, Zora (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  The presented study brings to the professional discourse a view on the reflection of pre-primary teachers in two phases of their professional development. The level of reflection was ascertained in the period of their study ...
 • Perkowska-Klejman, Anna (2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z refleksyjnym paradygmatem kształcenia nauczycieli. Autorka na początku przybliża kategorię twórczości i refleksyjności, a następnie odnosi je do współczesnych standardów ...
 • Kaszlińska, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Artykuł traktuje o możliwościach diagnozowania kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych. Autorka określa umiejętności społeczne, jakie składają się na kompetencję społeczną dziecka przedszkolnego, a także warunki, jakie ...
 • Sobieszczyk, Maria; Wojciechowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Artykuł jest próbą zaprezentowania drogi dochodzenia do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela. Jednym z elementów tej drogi jest realizacja praktyk pedagogicznych przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. ...
 • Misiuk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
  Jakość relacji z rówieśnikami wpływa na rozwój poznawczych, emocjonalnych i społecznych kompetencji dziecka ułatwiających nawiązywanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Akceptacja rówieśników ...