DSpace Repository

Przegląd Pedagogiczny, 2014, Numer 2

Przegląd Pedagogiczny, 2014, Numer 2

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
  • Ryszard Gerlach
    Edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych
  • Stanisław Kunikowski
    Edukacja kulturalna wobec wyzwań cywilizacyjnych
  • Ewa Przybylska
    Alfabetyzacja i edukacja podstawowa osób dorosłych jako wyzwanie teraźniejszości
  • Renata Tomaszewska-Lipiec
    Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji
  • Katarzyna Ludwikowska
    Szkolnictwo wyższe w kontekście zmian cywilizacyjnych - wybrane zagadnienia
  • Anna Dudak
    Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego
  • Gabriela Paprotna
    Edukacja wobec przemian aksjologicznych
  • Elżbieta Sternal
    Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych
  • Aneta Klementowska
    Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym
  • Błażej Przybylski
    Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów
  • Jolanta Lenart
    Student i praca. Historia i współczesność
  • Norbert Pikuła
    Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych
  • Anna Kławsiuć-Zduńczyk
    Poradnictwo całożyciowe jako nowe wyzwanie dla edukacji
  • Alicja Szostkiewicz
    Sztuka uczenia się jako jedna z kluczowych kompetencji XXi wieku w obszarze andragogiki
  • Magdalena Kolber
    Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji
  • Łukasz Brzeziński
    Coaching - możliwość wykorzystania w edukacji

  • II. Z badań
  • Eunika Baron-Polańczyk
    Motywy stosowania iCT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)
  • Iwona Mandrzejewska-Smól
    Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości
  • Barbara Ostafińska-Molik, Ewa Wysocka
    Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji
  • Dagmara Boruc
    Poziom zadowolenia u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych na terenie Polski

  • III. Debiuty naukowe
  • Monika Chodyna-Santus
    Dysleksja w mediach
  • Aleksandra Rzyska
    Jaka edukacja wobec kryzysu kultury? Między ideologią a filozofią osobistych znaczeń

  • IV. Recenzje
  • Marta Dobrzyniak
    Renata Tomaszewska-Lipiec (ed.) / Professional education in the context of knowledge based economy. Bydgoszcz 2013
  • Szymon Borsich
    Agnieszka Wilczyńska (red.) / Młodzież na biegunach życia społecznego. Warszawa 2014

  • V. Varia
  • Janina Duszyńska
    Sprawozdanie z III Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych

  • Recenzenci tomu
    prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak UG, dr hab. Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka prof. nadzw. UMK, dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska prof. nadzw. UKW, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski APS, prof. dr hab. Urszula Ostrowska UKW

    Recent Submissions

    • Gerlach, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Zmiana jest obecnie jednym z najczęściej używanych terminów, za pomocą którego próbuje się opisywać, charakteryzować, analizować czy wyjaśniać szereg zjawisk, jakie dokonują się we współczesnym świecie. Jednym ze sposobów ...
    • Kunikowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Edukacja kulturalna nierozerwalnie związana jest z pedagogiką kultury. Przed pedagogiką kultury staje ogromny ciężar szczególnej odpowiedzialności za dokonujący się proces zmian i przeobrażeń w kulturze współczesnej, nie ...
    • Przybylska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Autorka podejmuje kwestię analfabetyzmu funkcjonalnego w wysoko uprzemysłowionych krajach bogatego Zachodu. W nawiązaniu do najnowszych badań empirycznych przeprowadzonych w Anglii, Francji i Niemczech pokazuje skalę ...
    • Tomaszewska-Lipiec, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      W opracowaniu podjęto problematykę przeobrażeń współczesnego świata pracy, zwłaszcza elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na pracowników portfolio. Rozważaniom poddano również ...
    • Ludwikowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Za cechę konstytutywną XXi wieku uznać można zmianę – wszechobecną, permanentną, intensywną, nacechowaną dychotomią. Lawinowo następujące przeobrażenia odciskają swoje piętno na wszystkich elementach tworzących otaczającą ...
    • Dudak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, ...
    • Paprotna, Gabriela (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Współczesna rzeczywistość to pasmo dynamicznych zmian, które nie pozostają bez wpływu na edukację. Bardzo wyraźnie wpływ ten uwidacznia się w sferze aksjologicznej. Edukacja staje m.in. wobec takich zjawisk, jak: relatywizm ...
    • Sternal, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Artykuł zwraca uwagę na szczególne znaczenie kompetencji społecznych w kontekście przemian społeczno-gospodarczych. Posiadanie kompetencji społecznych w procesie trwającej globalizacji jest niezwykle istotne nie tylko w ...
    • Klementowska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Artykuł poświęcony jest Ochotniczym hufcom Pracy, które odgrywają współcześnie znaczącą rolę zarówno na rynku edukacyjnym, jak też na rynku pracy. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące struktury oraz ...
    • Przybylski, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Nazwanie dziś projektu utopijnym oznacza jego marginalizację i wykluczenie z publicznych debat. Mimo to, autor wskazuje na wartości wynikające z budowania i tworzenia nowych utopii; przygląda się życiu politycznemu, tworząc ...
    • Lenart, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Artykuł dotyczy coraz częstszego zjawiska łączenia studiów stacjonarnych z pracą zawodową. Autorka zastanawia się, czy ma ono swoje odpowiedniki w tradycji studiowania. W tym celu sięga do średniowiecznej idei uniwersytetu ...
    • Pikuła, Norbert (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Artykuł porusza zagadnienia dotyczące stale rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów, uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny. Realizacja działań edukacyjnych, których beneficjentami ...
    • Kławsiuć-Zduńczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      W artykule przedstawiono najnowsze ujęcie poradnictwa, które ściśle koresponduje z koncepcją uczenia się przez całe życie. Poradnictwo całożyciowe zostało przeanalizowane przez pryzmat współczesnych przemian edukacyjnych ...
    • Szostkiewicz, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Niniejszy artykuł wpisuje się w zagadnienie opanowania sztuki uczenia się, które według Roberta Smitha jest niezbędne w funkcjonowaniu społeczeństwa XXi wieku. Tożsama umiejętność uczenia się jest jedną z ośmiu kluczowych ...
    • Kolber, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do psychologii klinicznej, koncentrującej się na patologii oraz deficytach, skupiona jest na ludzkich siłach, cnotach oraz zaletach. Szeroko rozpowszechniony problem depresji i ...
    • Brzeziński, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Niniejszy artykuł dotyczy wykorzystania metody coachingu przez nauczycieli w pracy z uczniami i ma na celu wyjaśnienie, czym jest ta metoda i jakie może znaleźć zastosowanie w edukacji. W tym celu przedstawiono zasady ...
    • Baron-Polańczyk, Eunika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Celem artykułu jest przedstawienie fragmentu badań diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi iCT w ...
    • Mandrzejewska-Smól, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Celem artykułu jest podkreślenie konieczności zastanowienia się nad starością i procesem starzenia się w kontekście dynamicznego procesu starzenia się społeczeństw, a także ukazanie dróg i inicjatyw, za pomocą których ...
    • Ostafińska-Molik, Barbara; Wysocka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      Autorki dokonują teoretycznej i empirycznej analizy stylów wychowania w rodzinie, uwzględniając ich charakterystykę i konsekwencje rozwojowe. Badania empiryczne prowadzone były wśród adolescentów (młodzieży gimnazjalnej) ...
    • Boruc, Dagmara (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
      W pracy dokonano analizy poziomu zadowolenia z życia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności z zakładach karnych na terenie Polski. do przeprowadzenia badania wykorzystano Kwestionariusz Zadowolenia z życia ...

    View more