Wyświetlanie pozycji 1-20 z 25

  • Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji 

   Ostafińska-Molik, Barbara; Wysocka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Autorki dokonują teoretycznej i empirycznej analizy stylów wychowania w rodzinie, uwzględniając ich charakterystykę i konsekwencje rozwojowe. Badania empiryczne prowadzone były wśród adolescentów (młodzieży gimnazjalnej) ...
  • Agnieszka Wilczyńska (red.) / Młodzież na biegunach życia społecznego. Warszawa 2014 

   Borsich, Szymon (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  • Dysleksja w mediach 

   Chodyna-Santus, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W artykule przedstawiono analizę przekazów medialnych na temat dysleksji, koncentrując się na kontrower - sjach i emocjach dotyczących zaburzenia występujących w opinii publicznej. dostępna w mediach wiedza publicystyczna ...
  • Jaka edukacja wobec kryzysu kultury? Między ideologią a filozofią osobistych znaczeń 

   Rzyska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Współczesność, będąca konsekwencją procesów społeczno-kulturowych zmian, które skutkują stanem określanym jako kryzys kultury, staje się inspiracją do stawiania pytań, także pytań o edukację i jej przyszłość. Myślenie o ...
  • Renata Tomaszewska-Lipiec (ed.) / Professional education in the context of knowledge based economy. Bydgoszcz 2013 

   Dobrzyniak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  • Poziom zadowolenia u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych na terenie Polski 

   Boruc, Dagmara (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W pracy dokonano analizy poziomu zadowolenia z życia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności z zakładach karnych na terenie Polski. do przeprowadzenia badania wykorzystano Kwestionariusz Zadowolenia z życia ...
  • Coaching - możliwość wykorzystania w edukacji 

   Brzeziński, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Niniejszy artykuł dotyczy wykorzystania metody coachingu przez nauczycieli w pracy z uczniami i ma na celu wyjaśnienie, czym jest ta metoda i jakie może znaleźć zastosowanie w edukacji. W tym celu przedstawiono zasady ...
  • Motywy stosowania iCT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań) 

   Baron-Polańczyk, Eunika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Celem artykułu jest przedstawienie fragmentu badań diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi iCT w ...
  • Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości 

   Mandrzejewska-Smól, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Celem artykułu jest podkreślenie konieczności zastanowienia się nad starością i procesem starzenia się w kontekście dynamicznego procesu starzenia się społeczeństw, a także ukazanie dróg i inicjatyw, za pomocą których ...
  • Alfabetyzacja i edukacja podstawowa osób dorosłych jako wyzwanie teraźniejszości 

   Przybylska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Autorka podejmuje kwestię analfabetyzmu funkcjonalnego w wysoko uprzemysłowionych krajach bogatego Zachodu. W nawiązaniu do najnowszych badań empirycznych przeprowadzonych w Anglii, Francji i Niemczech pokazuje skalę ...
  • Sprawozdanie z III Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych 

   Duszyńska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Przedstawiony tekst stanowi relację z przebiegu iii Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, które odbyło się w dniach 8-10 września 2014 roku w Zielonej Górze. Było to trzecie z cyklu sympozjów poświęconych ...
  • Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym 

   Klementowska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Artykuł poświęcony jest Ochotniczym hufcom Pracy, które odgrywają współcześnie znaczącą rolę zarówno na rynku edukacyjnym, jak też na rynku pracy. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące struktury oraz ...
  • Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów 

   Przybylski, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Nazwanie dziś projektu utopijnym oznacza jego marginalizację i wykluczenie z publicznych debat. Mimo to, autor wskazuje na wartości wynikające z budowania i tworzenia nowych utopii; przygląda się życiu politycznemu, tworząc ...
  • Edukacja kulturalna wobec wyzwań cywilizacyjnych 

   Kunikowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Edukacja kulturalna nierozerwalnie związana jest z pedagogiką kultury. Przed pedagogiką kultury staje ogromny ciężar szczególnej odpowiedzialności za dokonujący się proces zmian i przeobrażeń w kulturze współczesnej, nie ...
  • Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji 

   Kolber, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do psychologii klinicznej, koncentrującej się na patologii oraz deficytach, skupiona jest na ludzkich siłach, cnotach oraz zaletach. Szeroko rozpowszechniony problem depresji i ...
  • Sztuka uczenia się jako jedna z kluczowych kompetencji XXi wieku w obszarze andragogiki 

   Szostkiewicz, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Niniejszy artykuł wpisuje się w zagadnienie opanowania sztuki uczenia się, które według Roberta Smitha jest niezbędne w funkcjonowaniu społeczeństwa XXi wieku. Tożsama umiejętność uczenia się jest jedną z ośmiu kluczowych ...
  • Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych 

   Pikuła, Norbert (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Artykuł porusza zagadnienia dotyczące stale rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów, uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny. Realizacja działań edukacyjnych, których beneficjentami ...
  • Edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych 

   Gerlach, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Zmiana jest obecnie jednym z najczęściej używanych terminów, za pomocą którego próbuje się opisywać, charakteryzować, analizować czy wyjaśniać szereg zjawisk, jakie dokonują się we współczesnym świecie. Jednym ze sposobów ...
  • Poradnictwo całożyciowe jako nowe wyzwanie dla edukacji 

   Kławsiuć-Zduńczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W artykule przedstawiono najnowsze ujęcie poradnictwa, które ściśle koresponduje z koncepcją uczenia się przez całe życie. Poradnictwo całożyciowe zostało przeanalizowane przez pryzmat współczesnych przemian edukacyjnych ...
  • Student i praca. Historia i współczesność 

   Lenart, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Artykuł dotyczy coraz częstszego zjawiska łączenia studiów stacjonarnych z pracą zawodową. Autorka zastanawia się, czy ma ono swoje odpowiedniki w tradycji studiowania. W tym celu sięga do średniowiecznej idei uniwersytetu ...