Przegląd Pedagogiczny, 2014, Numer 2: Recent submissions

 • Gerlach, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Zmiana jest obecnie jednym z najczęściej używanych terminów, za pomocą którego próbuje się opisywać, charakteryzować, analizować czy wyjaśniać szereg zjawisk, jakie dokonują się we współczesnym świecie. Jednym ze sposobów ...
 • Kunikowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Edukacja kulturalna nierozerwalnie związana jest z pedagogiką kultury. Przed pedagogiką kultury staje ogromny ciężar szczególnej odpowiedzialności za dokonujący się proces zmian i przeobrażeń w kulturze współczesnej, nie ...
 • Przybylska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Autorka podejmuje kwestię analfabetyzmu funkcjonalnego w wysoko uprzemysłowionych krajach bogatego Zachodu. W nawiązaniu do najnowszych badań empirycznych przeprowadzonych w Anglii, Francji i Niemczech pokazuje skalę ...
 • Tomaszewska-Lipiec, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  W opracowaniu podjęto problematykę przeobrażeń współczesnego świata pracy, zwłaszcza elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na pracowników portfolio. Rozważaniom poddano również ...
 • Ludwikowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Za cechę konstytutywną XXi wieku uznać można zmianę – wszechobecną, permanentną, intensywną, nacechowaną dychotomią. Lawinowo następujące przeobrażenia odciskają swoje piętno na wszystkich elementach tworzących otaczającą ...
 • Dudak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, ...
 • Paprotna, Gabriela (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Współczesna rzeczywistość to pasmo dynamicznych zmian, które nie pozostają bez wpływu na edukację. Bardzo wyraźnie wpływ ten uwidacznia się w sferze aksjologicznej. Edukacja staje m.in. wobec takich zjawisk, jak: relatywizm ...
 • Sternal, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Artykuł zwraca uwagę na szczególne znaczenie kompetencji społecznych w kontekście przemian społeczno-gospodarczych. Posiadanie kompetencji społecznych w procesie trwającej globalizacji jest niezwykle istotne nie tylko w ...
 • Klementowska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Artykuł poświęcony jest Ochotniczym hufcom Pracy, które odgrywają współcześnie znaczącą rolę zarówno na rynku edukacyjnym, jak też na rynku pracy. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące struktury oraz ...
 • Przybylski, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Nazwanie dziś projektu utopijnym oznacza jego marginalizację i wykluczenie z publicznych debat. Mimo to, autor wskazuje na wartości wynikające z budowania i tworzenia nowych utopii; przygląda się życiu politycznemu, tworząc ...
 • Lenart, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Artykuł dotyczy coraz częstszego zjawiska łączenia studiów stacjonarnych z pracą zawodową. Autorka zastanawia się, czy ma ono swoje odpowiedniki w tradycji studiowania. W tym celu sięga do średniowiecznej idei uniwersytetu ...
 • Pikuła, Norbert (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Artykuł porusza zagadnienia dotyczące stale rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów, uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny. Realizacja działań edukacyjnych, których beneficjentami ...
 • Kławsiuć-Zduńczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  W artykule przedstawiono najnowsze ujęcie poradnictwa, które ściśle koresponduje z koncepcją uczenia się przez całe życie. Poradnictwo całożyciowe zostało przeanalizowane przez pryzmat współczesnych przemian edukacyjnych ...
 • Szostkiewicz, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Niniejszy artykuł wpisuje się w zagadnienie opanowania sztuki uczenia się, które według Roberta Smitha jest niezbędne w funkcjonowaniu społeczeństwa XXi wieku. Tożsama umiejętność uczenia się jest jedną z ośmiu kluczowych ...
 • Kolber, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do psychologii klinicznej, koncentrującej się na patologii oraz deficytach, skupiona jest na ludzkich siłach, cnotach oraz zaletach. Szeroko rozpowszechniony problem depresji i ...
 • Brzeziński, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Niniejszy artykuł dotyczy wykorzystania metody coachingu przez nauczycieli w pracy z uczniami i ma na celu wyjaśnienie, czym jest ta metoda i jakie może znaleźć zastosowanie w edukacji. W tym celu przedstawiono zasady ...
 • Baron-Polańczyk, Eunika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Celem artykułu jest przedstawienie fragmentu badań diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi iCT w ...
 • Mandrzejewska-Smól, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Celem artykułu jest podkreślenie konieczności zastanowienia się nad starością i procesem starzenia się w kontekście dynamicznego procesu starzenia się społeczeństw, a także ukazanie dróg i inicjatyw, za pomocą których ...
 • Ostafińska-Molik, Barbara; Wysocka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  Autorki dokonują teoretycznej i empirycznej analizy stylów wychowania w rodzinie, uwzględniając ich charakterystykę i konsekwencje rozwojowe. Badania empiryczne prowadzone były wśród adolescentów (młodzieży gimnazjalnej) ...
 • Boruc, Dagmara (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  W pracy dokonano analizy poziomu zadowolenia z życia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności z zakładach karnych na terenie Polski. do przeprowadzenia badania wykorzystano Kwestionariusz Zadowolenia z życia ...