Wyświetlanie pozycji 12-25 z 25

  • Motywy stosowania iCT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań) 

   Baron-Polańczyk, Eunika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Celem artykułu jest przedstawienie fragmentu badań diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi iCT w ...
  • Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym 

   Klementowska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Artykuł poświęcony jest Ochotniczym hufcom Pracy, które odgrywają współcześnie znaczącą rolę zarówno na rynku edukacyjnym, jak też na rynku pracy. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące struktury oraz ...
  • Poradnictwo całożyciowe jako nowe wyzwanie dla edukacji 

   Kławsiuć-Zduńczyk, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W artykule przedstawiono najnowsze ujęcie poradnictwa, które ściśle koresponduje z koncepcją uczenia się przez całe życie. Poradnictwo całożyciowe zostało przeanalizowane przez pryzmat współczesnych przemian edukacyjnych ...
  • Poziom zadowolenia u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych na terenie Polski 

   Boruc, Dagmara (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W pracy dokonano analizy poziomu zadowolenia z życia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności z zakładach karnych na terenie Polski. do przeprowadzenia badania wykorzystano Kwestionariusz Zadowolenia z życia ...
  • Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji 

   Tomaszewska-Lipiec, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   W opracowaniu podjęto problematykę przeobrażeń współczesnego świata pracy, zwłaszcza elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na pracowników portfolio. Rozważaniom poddano również ...
  • Renata Tomaszewska-Lipiec (ed.) / Professional education in the context of knowledge based economy. Bydgoszcz 2013 

   Dobrzyniak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
  • Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych 

   Pikuła, Norbert (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Artykuł porusza zagadnienia dotyczące stale rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów, uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny. Realizacja działań edukacyjnych, których beneficjentami ...
  • Sprawozdanie z III Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych 

   Duszyńska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Przedstawiony tekst stanowi relację z przebiegu iii Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, które odbyło się w dniach 8-10 września 2014 roku w Zielonej Górze. Było to trzecie z cyklu sympozjów poświęconych ...
  • Student i praca. Historia i współczesność 

   Lenart, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Artykuł dotyczy coraz częstszego zjawiska łączenia studiów stacjonarnych z pracą zawodową. Autorka zastanawia się, czy ma ono swoje odpowiedniki w tradycji studiowania. W tym celu sięga do średniowiecznej idei uniwersytetu ...
  • Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji 

   Ostafińska-Molik, Barbara; Wysocka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Autorki dokonują teoretycznej i empirycznej analizy stylów wychowania w rodzinie, uwzględniając ich charakterystykę i konsekwencje rozwojowe. Badania empiryczne prowadzone były wśród adolescentów (młodzieży gimnazjalnej) ...
  • Szkolnictwo wyższe w kontekście zmian cywilizacyjnych - wybrane zagadnienia 

   Ludwikowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Za cechę konstytutywną XXi wieku uznać można zmianę – wszechobecną, permanentną, intensywną, nacechowaną dychotomią. Lawinowo następujące przeobrażenia odciskają swoje piętno na wszystkich elementach tworzących otaczającą ...
  • Sztuka uczenia się jako jedna z kluczowych kompetencji XXi wieku w obszarze andragogiki 

   Szostkiewicz, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Niniejszy artykuł wpisuje się w zagadnienie opanowania sztuki uczenia się, które według Roberta Smitha jest niezbędne w funkcjonowaniu społeczeństwa XXi wieku. Tożsama umiejętność uczenia się jest jedną z ośmiu kluczowych ...
  • Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji 

   Kolber, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do psychologii klinicznej, koncentrującej się na patologii oraz deficytach, skupiona jest na ludzkich siłach, cnotach oraz zaletach. Szeroko rozpowszechniony problem depresji i ...
  • Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów 

   Przybylski, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Nazwanie dziś projektu utopijnym oznacza jego marginalizację i wykluczenie z publicznych debat. Mimo to, autor wskazuje na wartości wynikające z budowania i tworzenia nowych utopii; przygląda się życiu politycznemu, tworząc ...