Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBorowska-Beszta, Beata
dc.date.accessioned2018-08-27T12:57:20Z
dc.date.available2018-08-27T12:57:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2017, nr 1en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5505
dc.descriptionThe following article is a report of an ethnographic case study on the conceptualization of eugenic abortion by 22 Polish 2nd degree university students from the faculty of Special Education. Eugenic abortion was explored in November 2016 in the perspective of two universal patterns of cultural approach to anomaly concept of Douglas (2002) as an interpretation and physical control of this phenomenon. The main research question was: how eugenic abortion is conceptualized by students of Special Education? The study involved searching for answers to specific questions concerning: students’ attitudes towards eugenic abortion and its conditions. The last of the specific research questions was related to the theoretical perspective on the basis of which students justify their attitude towards eugenic abortion. The results of qualitative inquiry indicated a triad of concept categories explicitly concerning eugenic abortion (from disapproval through approval to the freedom of choice and relativism, depending on the conditions and circumstances). In addition, the results revealed a triad of categories of tacit knowledge, indicating the categories, which were also revealed in the data despite the fact that no particular research questions was formulated. These were: personal attitude towards the child / person with a disability, the subject of special education, the rhetoric of students’ own narratives in the context of the theoretical grounds of disability models, characterizing their own attitudes and third tacit category of contradiction on the line: informant – others.en_US
dc.description.abstractPoniższy artykuł jest raportem z etnograficznego studium przypadku dotyczącego konceptualizacji aborcji eugenicznej przez 22 studentów kierunku pedagogika specjalna, studiów II stopnia. Aborcja eugeniczna była eksplorowana w listopadzie 2016 roku, w perspektywie dwóch uniwersalnych wzorów podejścia kultur do anomalii, koncepcji Douglas (2002) interpretacji oraz kontroli fizycznej tego fenomenu. Główne pytanie badawcze brzmiało: w jaki sposób konceptualizują aborcję eugeniczną studenci II. stopnia studiów na kierunku pedagogika specjalna? Badania obejmowały też uzyskanie odpowiedzi na pytania szczegółowe, dotyczące: studenckich postaw wobec aborcji eugenicznej oraz ich uwarunkowań. Ostatnie ze szczegółowych pytań badawczych dotyczyło poznania perspektywy teoretycznej, z jakiej studenci uzasadniają własną postawę wobec aborcji eugenicznej. Wyniki badań wskazały triadę kategorii koncepcji aborcji eugenicznej explicite (od dezaprobaty, poprzez aprobatę dla wolności wyboru oraz relatywizację aborcji eugenicznej zależnie od warunków i okoliczności). Ponadto wyniki badań ujawniły triadę kategorii wiedzy ukrytej (tacit), wskazującej fenomeny, które dodatkowo ujawniły się w danych mimo, iż nie było formułowanych o nie pytań badawczych. Były to: stosunek osobisty studentów do dziecka/osoby z niepełnosprawnością – podmiotu pedagogiki specjalnej w kontekście aborcji eugenicznej, retoryka własnej narracji ugruntowana w teoretycznych modelach niepełnosprawności oraz sprzeczności na linii informator – inni.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectnauki społeczneen_US
dc.subjectpedagogikaen_US
dc.subjectpedagogika specjalnaen_US
dc.subjectaborcja eugenicznaen_US
dc.subjectetnograficzne studium przypadkuen_US
dc.titleAborcja eugeniczna (aborcja ze względu na niepełnosprawność) w opiniach polskich studentów studiów uniwersyteckich drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna. Raport z etnograficznego studium przypadkuen_US
dc.title.alternativeEugenic Abortion (Abortion Due to Disability) in the Opinion of Polish University Students (2nd degree, Faculty of Special Education). Ethnographic Case Study Reporten_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord