DSpace Repository

Samoocena i przekonania na temat świata społecznego jako predyktory przebaczenia

Show simple item record

dc.contributor.author Borawski, Dominik
dc.date.accessioned 2017-09-28T12:34:29Z
dc.date.available 2017-09-28T12:34:29Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 3, s. 351-355. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4459
dc.description The aim of the study was to investigate the relationships between self--esteem, beliefs about social world and forgiveness understood as reductions in avoi-dance and revenge motivations. The study group consists of 135 person (88 women and 47 men). The following methods were used in the study: Rosenberg’s Self-Esteem Scale, The Balance of Social Exchange Scale, Zero-Sum Game Belief Scale and Trans-gression-Related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM-12). The research de-monstrated significant associations between beliefs and forgiveness: a) significant negative correlation between positive balance of social exchange and avoidance mo-tivation b) positive correlation between zero-sum game belief and revenge motivation. The mediation analysis also revealed indirect effects from Self-Esteem to Avoidance via Balance of social exchange and from Self-Esteem to revenge motivation via Zero-Sum Game Belief. en_US
dc.description.abstract Celem badań było określenie związków pomiędzy samooceną, przekonaniami o świecie społecznym oraz przebaczeniem rozumianym jako zmniejszenie tendencji do unikania oraz zemsty. Badaniami objęto grupę 135 osób (88 kobiet i 47 mężczyzn). Zastosowano następujące narzędzia badawcze: SES Rosenberga, Skalę Bilansu Wymiany Społecznej, Skalę Wiary w Grę o Sumie Zerowej, Interpersonalną Skalę Motywacji Związanej z Przewinieniem (TRIM-12). Badania wykazały istotne związki statystyczne pomiędzy przekonaniami o świecie społecznym a przebaczeniem: a) negatywną korelację pomiędzy bilansem wymiany społecznej a unikaniem oraz b) pozytywną korelację pomiędzy wiarą w grę a motywacją odwetową. Analiza mediacji ujawniła istotne związki pośrednie sugerujące oddziaływanie samooceny na motywację unikania za pośrednictwem oceny bilansu wymiany oraz oddziaływanie samooceny na motywację odwetową za pośrednictwem wiary w grę. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject przebaczenie en_US
dc.subject przekonania o świecie społecznym en_US
dc.subject bilans wymiany społecznej en_US
dc.subject wiara w grę o sumie zerowej en_US
dc.subject samoocena en_US
dc.subject model mediacyjny en_US
dc.subject forgiveness en_US
dc.subject beliefs about social world en_US
dc.subject balance of social exchange en_US
dc.subject zero-sum game belief en_US
dc.subject self-esteem en_US
dc.subject mediation model en_US
dc.title Samoocena i przekonania na temat świata społecznego jako predyktory przebaczenia en_US
dc.title.alternative Self-esteem and beliefs about social world as predictors of forgiveness en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record