Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKunikowski, Stanisław
dc.date.accessioned2015-07-16T12:32:17Z
dc.date.available2015-07-16T12:32:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 20-27en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1729
dc.descriptionCultural education is inextricably linked with pedagogy of culture. Pedagogy of culture faces a huge burden of responsibility for carrying out specific process changes and transformations in contemporary culture, not only at the national but also global level. Occurring social changes associated with the deepening crisis in educational, social and economic spheres, make it so far considered as universal values , such as beauty and truth lose their importance in social perception. hence the need to pay particular attention to the problems of aesthetic education, education to learn how to participate in the culture. in the era of the consumer society, the material and social values are the leading ones. Therefore there is an urgent need for the representatives of various scientific disciplines to make attempts to reevaluate axiological accents and adapting them to the current needs directly related to work, leisure, the role of the mass media, art and cultural animation and participation in these by broad groups of the population. in the process of cultural education new challenges arise for school and cultural institutions, for socio-cultural organizations and organizers of the universities of the third age (open universities). One should not overlook the need for lifelong learning, both addressed to working professionals and people at retirement age. The task of cultural education and also humanistic education in broader meaning is to help and support each individual in the pursuit of acquaintance with all forms of cultural life, and hence, looking for those values that give humanistic meaning to their lives and action in society.en_US
dc.description.abstractEdukacja kulturalna nierozerwalnie związana jest z pedagogiką kultury. Przed pedagogiką kultury staje ogromny ciężar szczególnej odpowiedzialności za dokonujący się proces zmian i przeobrażeń w kulturze współczesnej, nie tylko w skali narodowej, ale także globalnej. dokonujące się przemiany społeczne związane z pogłębiającym się niejednokrotnie kryzysem w sferze edukacyjnej i wychowawczej, społecznej i gospodarczej, sprawiają, że dotychczas uznawane za uniwersalne wartości, takie jak np. piękno i prawda, straciły na znaczeniu w odbiorze społecznym. Stąd też potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z wychowaniem estetycznym, wychowaniem do uczestnictwa w kulturze. W dobie społeczeństwa konsumpcyjnego na czoło wysuwają się dziś wartości materialne i społeczne. W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba dokonania przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych prób przewartościowania akcentów aksjologicznych, dostosowujących je do aktualnych potrzeb związanych bezpośrednio z pracą, czasem wolnym, rolą środków masowego przekazu, sztuką i animacją kulturalną oraz uczestnictwem w nich szerokich grup społeczeństwa. Nowe wyzwania w procesie edukacji kulturalnej stają przed szkołą i instytucjami kulturalnymi, organizacjami społeczno-kulturalnymi, organizatorami uniwersytetów trzeciego wieku. Nie należy więc pomijać potrzeby edukacji permanentnej, zarówno adresowanej do ludzi dorosłych pracujących zawodowo, jak i do osób w wieku poprodukcyjnym. Zadaniem edukacji kulturalnej, a zarazem szeroko pojętej edukacji humanistycznej jest niesienie pomocy i wsparcia każdej jednostce w dążeniu do poznania wszelkich przejawów życia kulturalnego, a co za tym idzie, także poszukiwania tych wartości, które nadają humanistyczny sens ich życiu i działaniu w społeczeństwie.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectpedagogy of cultureen_US
dc.subjecthumanistic educationen_US
dc.subjectcultural education vs pedagogy of cultureen_US
dc.subjectsocial changes and their influence on the lifelong educationen_US
dc.subjecteducation for cultural participationen_US
dc.subjectaesthetic educationen_US
dc.titleEdukacja kulturalna wobec wyzwań cywilizacyjnychen_US
dc.title.alternativeCultural education facing the challenges of civilizationen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord