Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorOstafińska-Molik, Barbara
dc.contributor.authorWysocka, Ewa
dc.date.accessioned2015-07-16T10:57:08Z
dc.date.available2015-07-16T10:57:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 213-234en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1712
dc.descriptionThe authors made the theoretical and empirical analysis of the styles of bringing up in the family, taking into account their characteristics and implications for development. Empirical research were conducted among adolescents (high school students) and concerned the perception of upbringing styles preferred by parents (subjective approach). it was found that the families of the young people predominate: the style democratic and liberal loving, and rare styles: autocratic and liberal unloving. it was also confirmed that the roles of parents (mother and father) differentiate preferred parenting styles: mothers often prefer the style of democratic and liberal loving, and fathers – liberal unloving. There were no differences determined by parental role with regard to the autocratic style. The analysis confirmed the high level of compliance of upbringing styles preferred by parents, which reveals itself most strongly in relation to the style of democratic and liberal unloving, slightly less in relation to the autocratic style, but the greatest inconsistency occurred in the liberal loving style.en_US
dc.description.abstractAutorki dokonują teoretycznej i empirycznej analizy stylów wychowania w rodzinie, uwzględniając ich charakterystykę i konsekwencje rozwojowe. Badania empiryczne prowadzone były wśród adolescentów (młodzieży gimnazjalnej) i dotyczyły percepcji stylów wychowania preferowanych przez rodziców (ujęcie subiektywne). Stwierdzono, że w rodzinach badanej młodzieży dominują: styl demokratyczny oraz liberalny kochający, zaś rzadko występują style: autokratyczny i liberalny niekochający. Potwierdzono także, że role rodzicielskie (matki i ojca) różnicują preferowane style wychowania: matki częściej preferują styl demokratyczny oraz liberalny kochający, zaś ojcowie – liberalny niekochający. Nie stwierdzono różnic determinowanych rolą rodzicielską w zakresie stylu autokratycznego. Analizy potwierdziły wysoki poziom zgodności stylów wychowania preferowanych przez rodziców, co najsilniej ujawnia się w odniesieniu do stylu demokratycznego i liberalnego niekochającego, nieco słabiej w odniesieniu do stylu autokratycznego, zaś największa niezgodność wystąpiła w stylu liberalnym kochającym.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectadolescenten_US
dc.subjectperceptionen_US
dc.subjectstyle of upbringing in the familyen_US
dc.subjectrodzinaen_US
dc.subjectdorastającyen_US
dc.subjectpercepcjaen_US
dc.subjectstyl wychowania w rodzinieen_US
dc.titleStyle wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacjien_US
dc.title.alternativeParenting styles in the family of origin in the perception of junior high school students and the importance of development - attempt of the theoretical and empirical exemplificationen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord