DSpace Repository

Muzyka i edukacja muzyczna w opiniach ludzi trzeciego wieku

Show simple item record

dc.contributor.author Bonna, Beata
dc.date.accessioned 2015-06-19T08:23:13Z
dc.date.available 2015-06-19T08:23:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego, Pedagogika muzyki. Cechy – Aksjologia – Systematyka, t. III, (red.) A. Michalski, Gdańsk 2014, s. 211-226 en_US
dc.identifier.isbn 978-83-937869-8-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1643
dc.description Treść artykułu koncentruje się wokół problematyki aktywności muzycznej, funkcji muzyki w okresie młodości osób starszych oraz ich opinii na temat edukacji muzycznej. W kontekście tych zagadnień, ilościowa i jakościowa analiza wyników badań pozwala także uchwycić pewne cechy wspólne, charakterystyczne dla ówczesnej i dzisiejszej młodzieży. Badania wykazały, że odmiennie niż obecnie, przeważająca część ówczesnej młodzieży wywodziła się z rodzin, w których istniały tradycje wspólnego śpiewu, a ponad połowa pochodziła ze środowisk z tradycjami wspólnego muzykowania na instrumentach. Wielu ankietowanych grało na instrumentach muzycznych oraz uczestniczyło w zabawach tanecznych. Muzyka pełniła ważne funkcje w ich życiu - głównie estetyczną oraz wychowawczą i kompensacyjną. Mówiąc o roli muzyki w swoim obecnym życiu, ludzie starsi podobnie jak współczesna młodzież wypowiadali się na ten temat, przy czym bez względu na różnice międzypokoleniowe, wypowiedzi te świadczyły o bliskim i emocjonalnym związku z muzyką. Do czynników w największym stopniu kształtujących gust muzyczny respondenci zaliczyli środowisko rodzinne oraz rówieśnicze. Zdecydowana większość zapamiętała przedmiot, na którym nauczano muzyki. Największy odsetek osób wskazał na śpiew, zaliczony również do najlepiej opanowanych umiejętności oraz na ćwiczenia kształtujące słuch i głos, jako elementy dominujące na lekcjach muzyki. W opinii większości, nauczyciele muzyki byli wymagający, a niektóre wypowiedzi wskazywały na ich przesadny rygoryzm. Szkoła nie rozbudziła ich zainteresowań muzycznych i potrzeby kontaktu z muzyką. Badani za przyczynę tego stanu uznali nieciekawy sposób prowadzenia lekcji, oparty w głównej mierze na śpiewie. en_US
dc.description.abstract The content of the article is focused on the issues of musical activity, role of music in the youth of older people and their opinion about musical education. In the context of these issues, qualitative and quantitative analysis of the results enables us to notice certain similarities, typical for young people today and in the past. The research has demonstrated that, unlike today, vast majority of the then youth came from families where there existed a tradition of singing together. Almost half came from families with a tradition of playing musical instruments together. Many of the respondents played a musical instrument and participated in dancing parties. Music played an important role in their lives – its functions were mainly aesthetic, educational and compensatory. When it comes to the role of music in their present lives, both the elderly and the youth expressed their views. Regardless of the generation gap, all the opinions demonstrate a close and emotional attachment to music. Among the factors that influenced their musical taste to the greatest extent, the respondents mentioned family and friends. A vast majority still remembers the classes where music was taught. The largest percentage of people pointed to singing, which they also included among their best-mastered skills, and to voice and hearing practice, as to the dominant elements of a music lesson. In the opinion of the majority, music teachers were demanding and some statements indicated their excessive rigor. The school did not arise their musical interests or a need of contact with music.The respondents indicated that the cause of this might have lain in an uninteresting way of conducting lessons, based mainly on singing. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Athenae Gedanenses en_US
dc.relation.ispartofseries Pedagogika muzyki. Cechy - aksjologia - systematyka;t. III
dc.subject The elderly, musical activity, functions of music, musical education; ludzie starsi, aktywność muzyczna, funkcje muzyki, edukacja muzyczna en_US
dc.subject the elderly en_US
dc.subject musical activity en_US
dc.subject functions of music en_US
dc.subject musical education en_US
dc.subject ludzie starsi en_US
dc.subject aktywność muzyczna en_US
dc.subject funkcje muzyki en_US
dc.subject edukacja muzyczna en_US
dc.title Muzyka i edukacja muzyczna w opiniach ludzi trzeciego wieku en_US
dc.title.alternative Music and musical education in the opinions of senior citizens en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record