DSpace Repository

Analiza prac plastycznych dzieci z perspektywy klasycznego postrzegania piękna

Show simple item record

dc.contributor.author Cierkosz, Iwona
dc.date.accessioned 2014-07-11T12:27:19Z
dc.date.available 2014-07-11T12:27:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2013, nr 2, s. 85-97 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/953
dc.description The main purpose of the presented considerations is to show the features of a child’s creation, referring to The Great Theory of Beauty, the main determinants of which are: proportion, symmetry, harmony and order. The analysis is an attempt to answer the question if children creating their unhampered art works aim at the original canon of beauty, the knowledge of which is the basis of all artistic projects. The considerations are preceded by a short introduction, mainly including the phenomenon of a definitional polyphony of the concept of beauty, as well as the analyzed and presented essence of the problem. The first chapter of his work is an attempt to show the main determinants of the classical theory of beauty, with a general, although necessary justification of these considerations. The next chapter should be considered as the real analysis of children’s selected art works including the basic categories. The third chapter is the summary of the presented analysis. en_US
dc.description.abstract Głównym celem zaprezentowanych rozważań jest ukazanie specyficznych cech dzieła dziecięcego, nawiązujących do Wielkiej Teorii Piękna, za której główne wyznaczniki niezaprzeczalnie uznać należy proporcję, symetrię, ład i harmonię. dokonana analiza stanowi próbę odpowiedzenia na pytanie, czy dzieci tworząc swobodne prace plastyczne, dążą do pierwotnego kanonu piękna, którego znajomość stanowi podstawę wszelkiego rodzaju przedsięwzięć artystycznych. Proponowane rozważania poprzedzone zostały krótkim wstępem, obejmującym zjawisko definicyjnej polifoniczności pojęcia piękna, a także istotę analizowanego i prezentowanego problemu. Pierwsza część pracy stanowi próbę ukazania głównych wyznaczników klasycznej teorii piękna wraz z ogólnym, aczkolwiek koniecznym uzasadnieniem kierunku rozważań. Rozdział następny uznać należy za faktyczną analizę wybranych prac dziecięcych z uwzględnieniem podstawowych kategorii. Część podsumowującą i wieńczącą prezentowaną analizę stanowi natomiast rozdział trzeci. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.subject pedagogika sztuki en_US
dc.subject analiza en_US
dc.subject klasyczna teoria piękna en_US
dc.subject piękno en_US
dc.subject prace plastyczne dzieci en_US
dc.subject twórczość en_US
dc.subject art education en_US
dc.subject analysis en_US
dc.subject art work en_US
dc.subject beauty en_US
dc.subject children’s art works en_US
dc.subject the classical theory of beauty en_US
dc.title Analiza prac plastycznych dzieci z perspektywy klasycznego postrzegania piękna en_US
dc.title.alternative Analysis of children's art works from the perspective of the classic perception of beauty en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record