Show simple item record

dc.contributor.author Skorulski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-07-10T10:46:24Z
dc.date.available 2014-07-10T10:46:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2013, nr 1, s. 105-118 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/936
dc.description Due to cultural changes, a gap between the words used and the current life arises repeatedly. We could call this phenomenon „emptying” or „deflation of words”, which produces an „empty talk”, without reference to reality. As a key to the understanding of such phenomena we present here the category of the word, as it has been developed by the Austrian thinker Ferdinand Ebner. Therefore, in the first part the Ebner's concept of the word is shown. The word is presented in its reference to idealism, existentialism, love, truth and the validity of its „being-spoken“. In the light of the category of the word, the dialogue appears as a peculiar dialectic between the word and the silence, where the silence is understood as a refusal to speak empty words, to speak without a „Thou”, as the rejection of the monologue. in contrast to the dialogue, the monologue shows up as ignoring the „Thou” in other people, as ignoring the other as someone who „has the word” and is connected with what Ebner called „idealism”. In the last section, these considerations are applied to the dominant trends in today's social situation and education. The monological tendencies seem to dominate here, but they do not appear to lead people to happiness they promise them – according to modern happiness studies. The dialogical access opens better prospects in this situation. en_US
dc.description.abstract Co jakiś czas w ramach przemian kulturowych dochodzi do rozziewu między stosowanymi słowami a aktualnym życiem: określamy to jako zjawisko pustosłowia. Jako klucz do rozumienia tego typu zjawisk przedstawiona zostaje ukuta przez austriackiego filozofa i jednego z twórców filozofii dialogu Ferdinanda Ebnera kategoria słowa. W pierwszej części zostaje więc zaprezentowana Ebnerowska koncepcja „słowa”. Ebnerowskie słowo zostaje przedstawione w jego odniesieniach do: „idealizmu”, egzystencjalizmu, prawdy, miłości, i aktualności jego „bycia-wypowiadanym”. W świetle kategorii słowa dialog okazuje się swoistą dialektyką słowa i milczenia, przy czym milczenie jest „odmową wypowiadania pustych słów”, odmową „mówienia bez Ty”, a więc odmową monologu. W opozycji do tego monolog ukazuje się jako ignorowanie w drugim człowieku jego Ty, ignorowanie człowieka jako tego, który „ma słowo” i wiąże się z tym, co Ebner nazywa „idealizmem”. W ostatnim punkcie rozważania te zostają odniesione do tendencji dominujących we współczesnej sytuacji społecznej i we współczesnej pedagogice. Wydaje się, że dominują tu raczej tendencje monologiczne, które jednak nie prowadzą człowieka do „poczucia bycia szczęśliwym”, które mu obiecują. dialogiczność otwiera tu prawdopodobnie lepsze perspektywy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.subject słowo en_US
dc.subject Ferdinand Ebner en_US
dc.subject dialog en_US
dc.subject monolog en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject filozofia dialogu en_US
dc.subject pustosłowie en_US
dc.subject dialogue en_US
dc.subject monologue en_US
dc.subject dialogue philosophy en_US
dc.subject word en_US
dc.subject empty talk en_US
dc.title Słowo i pustosłowie en_US
dc.title.alternative The word and the empty talk en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record