DSpace Repository

Studentki-matki o łączeniu studiów i macierzyństwa. Badania wstępne

Show simple item record

dc.contributor.author Krause, Ewa
dc.date.accessioned 2019-10-09T12:47:01Z
dc.date.available 2019-10-09T12:47:01Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2019, nr 1, s. 113-133 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6468
dc.description The aim of this article is to present the selected results of preliminary (pilot) research on combining studies and motherhood. The theories concerning the implementation of developmental tasks in the period of early adulthood constitute the theoretical basis for these considerations. The research used the case study method, within which the technique of examining personal documents, and within which the written statements regarding the dual role of a student mother were used. The analysis of the collected material was conducted in terms of (1) the reasons to become a mother during the period of studies - motives for starting a family, (2) the ways and effects of combining studies and motherhood, and (3) the received support and help. The performed analyses indicate that the respondents planning maternity during their studies (5 out of 10 respondents) were primarily motivated by internal motives. The main way to combine studies and motherhood is to use the support and help of the husband/partner and the closest family. The effects of having a dual role are both positive and negative, because student-moms experience difficulties in fulfilling it. en_US
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wybranych wyników badań wstępnych (pilotażowych) dotyczących łączenia studiów i macierzyństwa. Podstawą teoretyczną prowadzonych rozważań są teorie dotyczące realizacji zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości. W badaniach posłużono się metodą studium przypadku, w obszarze której wykorzystano technikę badania dokumentów osobistych, a w jej ramach wypowiedzi na piśmie dotyczące pełnienia podwójnej roli studentki-matki. Analizę zgromadzonego materiału prowadzono pod względem: powodów zostania matką w trakcie studiów – motywów założenia własnej rodziny, sposobów i skutków łączenia studiów i macierzyństwa oraz otrzymywanego wsparcia i pomocy. Przeprowadzone analizy wskazują, że badane planujące macierzyństwo (5 z 10 respondentek) w trakcie studiów kierowały się przede wszystkim motywami wewnętrznymi. Głównym sposobem pozwalającym na łączenie studiów i macierzyństwa jest korzystanie ze wsparcia i pomocy męża/partnera i najbliższej rodziny. Skutki pełnienia podwójnej roli mają charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny, ponieważ studiujące matki doświadczają trudności w jej wypełnianiu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject macierzyństwo en_US
dc.subject studentka-matka en_US
dc.subject studia en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.subject motherhood en_US
dc.subject student-mom en_US
dc.subject studies en_US
dc.title Studentki-matki o łączeniu studiów i macierzyństwa. Badania wstępne en_US
dc.title.alternative Student-moms about combining studies and motherhood. Preliminary research en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record