DSpace Repository

Możliwości i perspektywy badań bibliologiczno-prasoznawczych nad historią edukacji, oświaty i wychowania w Królestwie Polskim na początku XX wieku

Show simple item record

dc.contributor.author Krasińska, Izabela
dc.date.accessioned 2019-10-09T12:10:08Z
dc.date.available 2019-10-09T12:10:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2019, nr 1, s. 200-217 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6463
dc.description The issue of the perspectives of the research on the history of the education, education and upbringing in the Kingdom of Poland at the beginning of the 20th century as a research problem creates the wide possibilities for the scientific investigation. This is an important issue for broadly understood pedagogical sciences, educational system and upbringing issues. On the basis of the in-depth bibliological and press studies, it is possible to recognize, analyze and describe this subject, striving for the scientific summaries and conclusions. As a source base, one should take into an account the materials found in the state archives, mainly in the cities that were the seats of the governors during the Kingdom of Poland. Another source is the press at that time, both focused on the issues of the education and upbringing as well as on the socio-cultural issues, because the issues related to this subject appeared on its pages. One should also get acquainted with the important studies, discussing issues in a synthetic way, as well as those that contain the effects of the research on the broadly understood social life in the particular Kongresówka governors in the years 1905- 1918. The article uses the review method. en_US
dc.description.abstract Zagadnienie perspektyw badań nad historią edukacji, oświaty i wychowania w Królestwie Polskim na początku XX wieku jako problemu badawczego stwarza szerokie możliwości do naukowych dociekań. Jest to kwestia istotna dla szeroko rozumianych nauk pedagogicznych, systemu oświatowego i kwestii wychowania. Na podstawie pogłębionych badań bibliologicznych i prasoznawczych można rozpoznać, zanalizować i opisać tę tematykę, dążąc do naukowych podsumowań i wniosków. Jako bazę źródłową należy wziąć pod uwagę materiały znajdujące się w archiwach państwowych, przede wszystkim w miastach, które w czasach Królestwa Polskiego były siedzibami gubernatorów. Inne źródło stanowi ówczesna prasa, zarówno ukierunkowana na kwestie oświaty i wychowania, jak i o tematyce społeczno-kulturalnej, bowiem na jej łamach pojawiały się zagadnienia związane z tą tematyką. Należy się również zapoznać z ważniejszymi opracowaniami, omawiającymi zagadnienia w syntetyczny sposób, jak i tymi, które zawierają efekty badań nad szeroko rozumianym życiem społecznym w poszczególnych guberniach Kongresówki w latach 1905-1918. W artykule zastosowana została metoda przeglądowa. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject historia wychowania en_US
dc.subject biblioteka en_US
dc.subject prasa en_US
dc.subject stan badań en_US
dc.subject źródła en_US
dc.subject Królestwo Polskie en_US
dc.subject history of education en_US
dc.subject library en_US
dc.subject press en_US
dc.subject state of research en_US
dc.subject sources en_US
dc.subject the Polish Kingdom en_US
dc.title Możliwości i perspektywy badań bibliologiczno-prasoznawczych nad historią edukacji, oświaty i wychowania w Królestwie Polskim na początku XX wieku en_US
dc.title.alternative Possibilities and prospects of the bibliological and press studies on the history of the education, education and upbringing in the Kingdom of Poland at the beginning of the 20th century en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record