DSpace Repository

Socjalizacja w cieniu konfliktu. Sytuacja wychowawcza dzieci i młodzieży w Polsce w latach rządów Władysława Gomułki (1956-1970)

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Romuald
dc.date.accessioned 2014-05-30T09:31:47Z
dc.date.available 2014-05-30T09:31:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2012, nr 1, s. 127-138 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/619
dc.description A prolonged decade of Gomułka’s rule is characterized by an intense political and ideological struggle waged by the Communist authorities with the Catholic Church (represented by the Polish Episcopate) and parents of children attending various types of schools. The conflict’s essence was different visions of the Polish society’s spiritual development. The party wanted Poles’ traditional religiosity to be replaced with secular culture, and morality based on the Decalogue with vaguely defined socialist morality. The pretext for resuming the struggle, being at moments dramatic, was the secular nature of the school’s, viewed by Communist propaganda as being in danger (because of crosses that were hung on the walls and resuming religion classes at school after October 1956), and alleged intolerance against schoolchildren-atheists. Another reason for tensions was a conflict over the 1000-year anniversary of the Baptism of Poland, celebrated differently by the Church and Communist authorities. The conflict with the Episcopate had many negative consequences, and disturbed the state of social balance, so important for correct socializing processes. It also hindered the correct realization of educational situations – both on a macro scale and in an individual dimension. As a result it led to disturbances in educational processes. Research made by sociologist revealed many negative phenomena in moral and ideological spheres of youth’s life, and changes in their attitudes to ideals, norms and virtues. They negatively affected both personal lives of young people and main social processes in which the representatives of the generation growing up in the period of Gomulka’s rule participated. en_US
dc.description.abstract Cechą charakterystyczną przedłużonej dekady rządów W. Gomułki (1956-1970) była intensywna walka polityczna i ideologiczna, toczona przez władze komunistyczne z Kościołem katolickim (reprezentowanym przez Episkopat Polski) oraz z rodzicami uczniów, uczęszczających do szkół różnych szczebli. Istotą konfliktu były odmienne wizje rozwoju duchowego społeczeństwa polskiego. Tradycyjną religijność Polaków partia chciała zastąpić kulturą laicką, a moralność opartą na Dekalogu – bliżej nieokreśloną moralnością socjalistyczną. Pretekstem do wznowienia niezwykle intensywnej, a momentami dramatycznej walki była zagrożona według propagandy komunistycznej laickość szkoły (za sprawą krzyży zawieszonych na ścianach, jak również przywrócenia po październiku 1956 r. lekcji religii) oraz rzekoma nietolerancja wobec uczniów niewierzących. Kolejną przyczyną napięć był spór o 1000-lecie Chrztu Polski, różnie obchodzone przez Kościół i władze komunistyczne. Konflikt partii z Episkopatem pociągał za sobą wiele negatywnych następstw, zakłócał stan równowagi społecznej, tak ważny dla prawidłowego przebiegu socjalizacji, uniemożliwiał prawidłowy przebieg sytuacji wychowawczych – zarówno w skali makro, jak i w wymiarze jednostkowym. W rezultacie prowadził do zaburzeń procesu wychowania. Badania socjologów ujawniały wiele negatywnych zjawisk w sferze moralnej i ideowej młodzieży, a także zmiany w podejściu do ideałów, norm i wartości. Rzutowały one niekorzystnie zarówno na życie osobiste młodych ludzi, jak i na przebieg głównych procesów społecznych, w których uczestniczyli przedstawiciele pokolenia, dojrzewającego w latach rządów W. Gomułki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Socjalizacja w cieniu konfliktu. Sytuacja wychowawcza dzieci i młodzieży w Polsce w latach rządów Władysława Gomułki (1956-1970) en_US
dc.title.alternative Socialization overshadowed by the conflict. The Educational Situation of Children and Youth in Poland under Władysław Gomułka’s Rule (1956-1970) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record