Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWysocka, Ewa
dc.date.accessioned2019-04-30T11:15:02Z
dc.date.available2019-04-30T11:15:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2018, nr 2en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6044
dc.descriptionThis paper aims to analyze the phenomena determining the way a young generation functions in the contemporary world. The present author focuses predominantly on the environment shaped by transformational cultural changes and global crisis phenomena (which is determined by characteristic features of the post-modernity phenomenon). The author makes an attempt at presenting the contemporary world in which a young generation lives, the worldviewed as the trigger for changes in the functioning of young people. From this perspective the basic factors determining the developmental problems and threats to the social functioning of young generation have been presented. The characteristics of the young generation focused on to two basic assumptions regarding: (1) forming/ development of postmodern personality and a new phase of development which is emerging adulthood and (2) failure of pro-social attitudes in human relations. The problems that young people face are analyzed in developmental and social contexts (a doubly inhospitable world). The analysis of the research results confirmed the connection between postmodern personality traits (emerging adulthood in terms of J.J. Arnett) and attitudes of life – attachment styles among young people (in terms of E. Berne, K. Bartholomew and L. M. Horowitz).en_US
dc.description.abstractW artykule dokonano próby analizy zjawisk determinujących sposób funkcjonowania młodego pokolenia we współczesnym świecie. W charakterystyce uwzględniono głównie warunki wyznaczone przez transformację kulturową i stanowiące wynik zjawisk kryzysowych o globalnym zasięgu (co wyznaczane jest cechami charakterystycznymi dla fenomenu ponowoczesności). Autorka dokonuje zatem próby pokazania współczesnego świata młodego pokolenia jako „generatora” zmian w funkcjonowaniu młodzieży. W tej perspektywie przedstawione zostały podstawowe czynniki determinujące problemy rozwojowe i zagrożenia dla społecznego funkcjonowania młodego pokolenia. Charakterystyka młodego pokolenia dokonana została z uwzględnieniem dwóch podstawowych założeń, dotyczących: (1) kształtowania się osobowości ponowoczesnej oraz nowej fazy rozwojowej jaką jest wschodząca dorosłość oraz (2) zaniku nastawień prospołecznych w relacjach międzyludzkich. Problemy życiowe doświadczane przez młodzież analizowane są w dwóch kontekstach: rozwojowym i społecznym (podwójna niegościnność świata). Analiza wyników badań wykazała związek między cechami osobowości ponowoczesnej (wschodzącej dorosłości w ujęciu J.J. Arnetta) a postawami życiowymi – stylami przywiązania (w ujęciu E. Berne, K. Bartholomew i L.M. Horowitza).en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectmłodośćen_US
dc.subjectmłode pokolenieen_US
dc.subjectwschodząca dorosłośćen_US
dc.subjectosobowość ponowoczesnaen_US
dc.subjectpostawy życioween_US
dc.subjectstyle przywiązaniaen_US
dc.titleWschodząca dorosłość a prospołeczność (działanie społeczne) - teoretyczne i empiryczne wyznaczniki postaw życiowych młodego pokoleniaen_US
dc.title.alternativeEmerging adulthood and prosocial behavior (social action) – theoretical and empirical determinants of life attitudes of the young generationen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord