Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWięcławska, Anna
dc.date.accessioned2019-04-17T11:32:50Z
dc.date.available2019-04-17T11:32:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2018, nr 1en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5998
dc.descriptionFamily is a model of society for the child. Relationships are a source of information about how adults relate to each other. The child observes the adult world and their behavior. The condition of full protection of the development and maturity of the child is the love of the environment, the acceptance of the parents and the compactness of the family. The proper fulfillment of parental roles, recognition of the rights and duties of the child, and the provision of conditions for comprehensive development, determine the high value of the family's educational environment. They can develop and grow in value people, without inhibitions and prejudices, joyful and open to the world. Family is the first child educator. A properly functioning family creates the most perfect conditions for maturity and human growth. Parents are the most important tutors in developing and raising a child to maturity.en_US
dc.description.abstractRodzina jest dla dziecka modelem społeczeństwa. Stosunki panujące w niej są dla dziecka źródłem informacji o tym, jak dorosłe osoby odnoszą się do siebie. Dziecko obserwuje świat dorosłych i ich zachowania. Warunkiem pełnego zabezpieczenia rozwoju i dojrzałości dziecka jest miłość otoczenia, akceptacja rodziców i zwartość rodziny. Należyte wypełnienie ról rodzicielskich, uznanie praw i obowiązków dziecka oraz zapewnienie mu warunków wszechstronnego rozwoju decydują o wysokiej wartości rodzinnego środowiska wychowawczego. Mogą w nim rozwijać się i wzrastać wartościowi ludzie, bez zahamowań i uprzedzeń, radośni i otwarci na świat. Rodzina to pierwszy wychowawca dziecka. Prawidłowo funkcjonująca rodzina stwarza najdoskonalsze warunki dla dojrzałości i wzrostu człowieka. Rodzice są najważniejszymi tutorami w rozwoju i wychowaniu dziecka ku dojrzałości.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectdzieckoen_US
dc.subjectrodziceen_US
dc.subjectrozwójen_US
dc.subjectwychowanieen_US
dc.subjectdojrzałośćen_US
dc.subjectodpowiedzialnośćen_US
dc.subjectchilden_US
dc.subjectparentsen_US
dc.subjectdevelopmenten_US
dc.subjectupbringingen_US
dc.subjectmaturityen_US
dc.subjectresponsibilityen_US
dc.titleRodzice jako fundament rozwoju i wychowania dziecka ku dojrzałościen_US
dc.title.alternativeParents as a foundation for development and upbringing a child to maturityen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord