DSpace Repository

Rodziny pomocowe jako forma wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Show simple item record

dc.contributor.author Krajewska, Beata
dc.date.accessioned 2018-08-28T10:23:59Z
dc.date.available 2018-08-28T10:23:59Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2017, nr 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5526
dc.description There is an obligation to organize foster care in a family form or institutional form for children devoid of their natural parents. An important place among these, although often overlooked in pedagogical literature, is occupied by assistance families that are a new form of support for foster custody. The aim of the article is to present the idea of assistance families, the way of establishing them and their tasks, and also to show practical dimension of their functioning, based on surveys completed by employees of family assistance district centres who have knowledge of establishing such forms of foster care as well as they are convinced of importance of their existence and of other issues connected with them. To present the idea in a comprehensive way it is necessary to refer to the binding law determining the status of assistance families. It is so, because each child care institution functions in its legal environment. en_US
dc.description.abstract Dla dzieci, które pozbawione są opieki rodziców biologicznych istnieje obowiązek organizacji opieki zastępczej w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. Wśród nich ważne miejsce, choć szerzej niedostrzegane w piśmiennictwie pedagogicznym, zajmują rodziny pomocowe, które są nową formą wsparcia pieczy zastępczej. Celem opracowania jest zaprezentowanie idei rodzin pomocowych, sposobu ich ustanawiania i zadań, przy ukazaniu praktycznego wymiaru ich funkcjonowania na podstawie badań ankietowych pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, którzy mają wiedzę odnośnie do powoływania tych form pieczy zastępczej, jak też mają zdanie co do zasadności ich istnienia i innych kwestii ich dotyczących. Niezbędne dla kompleksowej ich prezentacji jest odniesienie się do obowiązujących przepisów prawnych wyznaczających status rodzin pomocowych. Każda bowiem instytucja opieki nad dzieckiem funkcjonuje w otoczeniu prawnym. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject opieka nad dzieckiem en_US
dc.subject piecza zastępcza en_US
dc.subject formy pieczy zastępczej en_US
dc.subject rodzina pomocowa en_US
dc.subject zadania rodzin pomocowych en_US
dc.subject rodzina pomocowa w świetle badań en_US
dc.title Rodziny pomocowe jako forma wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka en_US
dc.title.alternative Assistance families as a form of support for foster families and family children’s homes en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record