DSpace Repository

Samowychowanie jako odrodzenie moralne

Show simple item record

dc.contributor.author Śliwerski, Bogusław
dc.date.accessioned 2014-05-19T10:59:42Z
dc.date.available 2014-05-19T10:59:42Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2007, nr 1, s. 15-34 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/505
dc.description The subject of the analysis is self-education as one of the fundamental general concepts of the contemporary pedagogy. In my research I present not only the origins and the etymological meaning of the concept of self- -education, but also the relation between self-education and such the concepts as self-improvement, asceticism, self-instruction, formation of will and character, self-training, upbringing, management of self-development, self-development itself, self-control, self-determination, self-realization etc. There have been a lot of the philosophical and religious schools which have stressed the importance and the primacy of attention paid by an individual to one’s Self or to improvement of one’s psyche. Here I look closer only at these theoretical approaches to self-education which have been the inexhaustible source for the contemporary psychology and pedagogy and at the trends which originate from the Hindu and Christian philosophies. I direct my attention to various practical aspects of individual’s work on themselves and among them to two opposing theoretical approaches: one of them treats self-education as perfectio prima, where the aspiration to perfection constitutes the only motive for individual’s conduct and the goal itself, whereas the other treats self-education as perfectio secunda, where the departure of one’s Self is fundamental and constitutes achieving perfection per accidens. en_US
dc.description.abstract Przedmiotem analizy jest samowychowanie jako jedno z podstawowych dla współczesnej pedagogiki pojęć ogólnych. W swoich badaniach ukazuję nie tylko jego genezę i znaczenie etymologiczne, ale także związek samowychowania z takimi pojęciami, jak: doskonalenie siebie, asceza, kształcenie siebie, kształtowanie woli i charakteru, samokształcenie, panowanie nad sobą, wychowanie właściwe, kierowanie własnym rozwojem, samorozwój, samosterowanie, samostanowienie, samorealizacja itp. Wiele jest szkół filozoficzno-religijnych, które podkreślały ważność i prymat skierowania przez człowieka uwagi na własne „Ja” czy na doskonalenie własnej psychiki. Przybliżam tu jedynie te koncepcje samowychowania, które stały się niewyczerpanym źródłem dla współczesnej psychologii i pedagogiki, w tym także nurty, które wywodzą się z filozofii hinduskiej i chrześcijańskiej. Zwracam przy tym uwagę na różne praktyki pracy człowieka nad sobą, w tym na dwa przeciwstawne sobie stanowiska teoretyczne, z których jedno traktuje samowychowanie jako perfectio prima, gdy dążenie do doskonałości jest wyłącznym motywem postępowania jednostki i celem samym w sobie, drugie zaś jako perfectio secunda, gdzie zasadniczym dla samowychowania jest wyjście z samego siebie, osiąganie doskonałości niejako per accidens. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Samowychowanie jako odrodzenie moralne en_US
dc.title.alternative Self-education as a moral rebirth en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record