DSpace Repository

Edukacja religijna w systemie edukacyjnym Niemiec (na przykładzie Bawarii)

Show simple item record

dc.contributor.author Kleina, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-05-19T10:24:27Z
dc.date.available 2014-05-19T10:24:27Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2007, nr 1, s. 109-120 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/499
dc.description Condition of the catechizm and presence of religion in school is related to the State-Church with character of rate. So, it is possible to ask about Germany, a Secular State, can gwarantee a religious freedom, understood for canvass of religious knowledge each citizen as right? Countries of Union Federal Republic of Germany own wide autonomy in internal range and in area of public international law. Undertaking the trial above the religious education, forms of its compulsory nature, legal guarantees, the scope of educating or the position of the teacher of the religion, I have to focus on only one Country — Bavaria. At least that State isn’t a religious State and It is involving no religion, church and national regulations, clearly are pointing at the fact that the religious instruction is in maintained schools in the common business of both you and the Church. Asking about the scope of the religious education and applying school curricula of the religion in maintained schools we are finding confiration that the supervision here is performing both the Church, caring about the teaching-substantive correctness of the religious education as well as national, being on the alert authorities above constitution of programs and texts. Germany is functioning in the system of two religions, so They must create conditions for choosing by the young man in the process of education. Hence also unique character of the religious instruction, its scope, the form and the compulsory nature. en_US
dc.description.abstract Stan katechizacji i obecność religii w szkole związana jest z charakterem relacji Państwo - Kościół. Pytać więc można, czy państwo świeckie, jakim są Niemcy, gwarantuje zapisaną w konstytucji wolność religijną rozumianą jako prawo każdego obywatela do zdobywania wiedzy religijnej? Kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec posiadają szeroką autonomię w zakresie wewnętrznym i w obszarze prawa międzynarodowego publicznego. Stąd podejmując się rozprawy nad edukacją religijną, formami jej obowiązkowości, gwarancjami prawnymi, zakresem kształcenia czy pozycją nauczyciela religii, zawężyłam swoje zainteresowania do Bawarii. Choć nie jest ona państwem wyznaniowym i nie wiąże się z żadną religią, kościelne i państwowe regulacje prawne wyraźnie wskazują na to, iż nauka religii w szkołach publicznych leży we wspólnym interesie zarówno Państwa, jak i Kościoła. Pytając o zakres edukacji religijnej i obowiązujące programy nauczania religii w szkołach publicznych, znajdujemy potwierdzenie, iż nadzór tu pełni zarówno Kościół, dbając o dydaktyczno-merytoryczną poprawność katechezy, jak i władze państwowe, czuwające nad konstytucjonalnością programów i tekstów. Niemcy funkcjonują w systemie dwóch religii, muszą zatem siłą rzeczy tworzyć warunki do dokonywania przez młodego człowieka wyboru w procesie edukacji. Stąd też specyficzny charakter nauki religii, jej zakres, forma i obowiązkowość. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Edukacja religijna w systemie edukacyjnym Niemiec (na przykładzie Bawarii) en_US
dc.title.alternative Religious education in educational system of Germany (based on example of Bavaria) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record