Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Studia i analizy
 • Maria Stasiak
  O banalności dobra wspólnego - studium hermeneutyczne
 • Wojciech Szabaciuk
  Reprezentanci Szkoły Austriackiej wobec znaczenia i roli jednostki oraz społecznej kooperacji w rozwoju cywilizacji
 • Mateusz Pazdej
  Współczesna recepcja walki klas, czyli w jakim stopniu marksizm wpłynął na koncepcje XX-wieczne i czy pozostał aktualny do dzisiaj?
 • Kamila Kalinowska
  Współczesny dyskurs skrajnie nacjonalistyczny na przykładzie francuskiego Frontu Narodowego oraz holenderskiej Partii Wolności
 • Svitlana G. Denisiyk, Tetyana I. Neprytska
  Instrumental influence of political myths on the formation of the political and cultural space
 • Stanisław Lamczyk
  Jaka wolność? Nierozwiązany dylemat demokracji
 • Vitaliy S. Lytvyn
  Эффективность и качество демократии в сравнительной политологии: дефинитивные и концептуальные параметры анализа
 • Joanna Wieczorek-Orlikowska
  Moralność jako kluczowa operacja systemowa w teorii Niklasa Luhmanna
 • Izabela Kapsa
  The weaknesses of majority voting systems. A voice in the discussion on the proposed changes in the Polish voting system
 • Beata Nuzzo
  Państwa członkowskie Unii Europejskiej: nowy paradygmat suwerenności? Zarys problemu
 • Łukasz Jureńczyk
  Iluzoryczne partnerstwo NATO-Rosja w okresie kryzysu i budowy mocarstwowości Federacji Rosyjskiej
 • Maria Ewa Szatlach
  The importance of economic diplomacy in the era of globalization (the case of China)
 • Olga A. Smirnova
  Миграционные процессы в тропической Aфрике
 • Robert Reczkowski
  Doświadczenia z udziału Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach NATO
 • Katarzyna Grabowska
  Próba wyjaśnienia pojęcia i istoty wojen hybrydowych
 • Perga Tatiana Yurievna
  Экологическая неоконвергенция: от теории к практике
 • Jacek Piotrowski
  Przemiany niepodległościowe na Ukrainie w świetle polskiej publicystyki w latach 1988-1994
 • Mekebaeva Maigul, Mussatayev Seylbek
  Major issues of youth policy implementation in Kazakhstan
 • Emil Nowakowski
  Analiza i ocena osiągnięć gospodarczych Polski w latach 1989-2015
 • Adam Gwiazda
  Problemy demograficzne Polski
 • Katarzyna Zawadzka
  Kwestie gender w polityce edukacyjnej. Analiza programów polskich partii politycznych
 • Paulina Wenderlich
  Kultura masowa - aktywni konsumenci, bierni obywatele? Implikacje w sferze publicznej
 • Anna Święcicka
  Solidarność międzypokoleniowa: anachronizm czy szansa na nowoczesny wymiar zrównoważonej współodpowiedzialności społecznej?
 • Kamila Sierzputowska
  Bydgoszcz - Toruń. Historyczne podłoże konfliktu

 • Recenzje / Sprawozdania
 • Michał Kosman
  Paweł Malendowicz / Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku
 • Paweł Malendowicz
  Sprawozdanie z II Konferencji Naukowej: Z dziejów anarchizmu. W dwustulecie urodzin Michaiła Bakunina
 • Najnowsze pozycje

  • O banalności dobra wspólnego - studium hermeneutyczne 

   Stasiak, Maria (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Artykuł - zbudowany z trzech sekwencji tematycznych - stanowi próbę wypracowania nowego wymiaru idei dobra wspólnego, możliwego do urzeczywistnienia w wymiarze praktycznym, szczególnie w perspektywie uszczuplających się ...
  • Reprezentanci Szkoły Austriackiej wobec znaczenia i roli jednostki oraz społecznej kooperacji w rozwoju cywilizacji 

   Szabaciuk, Wojciech (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Niniejszy artykuł jest próbą analizy i interpretacji stanowiska reprezentantów Szkoły Austriackiej wobec znaczenia i roli jednostki oraz społecznej kooperacji w rozwoju cywilizacji. Celem artykułu jest zbadanie, czy i jak ...
  • Współczesna recepcja walki klas, czyli w jakim stopniu marksizm wpłynął na koncepcje XX-wieczne i czy pozostał aktualny do dzisiaj? 

   Pazdej, Mateusz (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Przedmiotem niniejszej pracy jest porównanie teorii walki klas Karola Marksa z nawiązującą do niej neomarksistowską koncepcją Ralfa Dahrendorfa dotyczącą konfliktu i będącą jednocześnie polemiką z teorią systemu społecznego ...
  • Współczesny dyskurs skrajnie nacjonalistyczny na przykładzie francuskiego Frontu Narodowego oraz holenderskiej Partii Wolności 

   Kalinowska, Kamila (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   W niniejszym artykule opisano i porównano dwa skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania, jakimi są: francuski Front Narodowy pod przywództwem Marine Le Pen oraz holenderska Partia Wolności założona przez Geerta Wildersa. W ...
  • Instrumental influence of political myths on the formation of the political and cultural space 

   Denisiyk, Svitlana; Neprytska, Tetyana (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   The essence of political myths, their structure and key functions have been analyzed in the article. The peculiarities of the political myths’ creation in the Ukrainian society have been also characterized. It has been ...
  • Jaka wolność? Nierozwiązany dylemat demokracji 

   Lamczyk, Stanisław (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Od starożytności trwają dyskusje na temat istoty i zakresu wolności jako podstawowego filaru demokracji. W artykule przedstawiono krytyczną analizę i ocenę najbardziej reprezentatywnych opinii na temat wolności politycznej ...
  • Эффективность и качество демократии в сравнительной политологии: дефинитивные и концептуальные параметры анализа 

   Lytvyn, Vitaliy (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   В статье сделано попытку историографии и концептуализации феномена эффективности и качества демократии. Автор исследования очертил дефинитивные и концептуальные параметры сравнительного анализа эффективности и качества ...
  • Moralność jako kluczowa operacja systemowa w teorii Niklasa Luhmanna 

   Wieczorek-Orlikowska, Joanna (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Moralność w teorii systemów Niklasa Luhmanna zajmuje miejsce szczególne, jako formuła umożliwiająca komunikację, a więc funkcjonowanie mechanizmu samoprzetwarzania. Na przestrzeni wieków jej rola w systemie ewoluowała, a ...
  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej: nowy paradygmat suwerenności? Zarys problemu 

   Nuzzo, Beata (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Polityczna i gospodarcza integracja państw dokonująca się w ramach Unii Europejskiej powoduje modyfikację, przynajmniej niektórych, tradycyjnych atrybutów suwerenności państwa, takich jak np. wyłączna kompetencja jurysdykcyjna ...
  • Iluzoryczne partnerstwo NATO - Rosja w okresie kryzysu i budowy mocarstwowości Federacji Rosyjskiej 

   Jureńczyk, Łukasz (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Celem artykułu jest analiza stosunków między NATO a Federacją Rosyjską. Rozważania prowadzone są w ujęciu instytucjonalnym i historyczno-problemowym. Autor charakteryzuje proces tworzenia ram instytucjonalnych dla współpracy ...
  • The importance of economic diplomacy in the era of globalization (the case of China) 

   Szatlach, Maria Ewa (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Together with the acceleration of globalization processes, power in international relations has moved from the political and military space to the economic one. Today, true power means ability and capacity to integrate ...
  • Миграционные процессы в тропической Aфрике 

   Smirnova, Olga (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   В статье выявляются особенности влияния миграционных потоков, циркулирующих в Тропической Африке, на возникновение, течение и процесс урегулирования конфликтов. Автор рассматривает основные миграционные тенденции, присущие ...
  • Doświadczenia z udziału Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach NATO 

   Reczkowski, Robert (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Udział SZ RP w misjach i operacjach zagranicznych jest ważnym instrumentem polityki bezpieczeństwa państwa, jak i polityki zagranicznej. Jednocześnie udział ten jest cennym źródłem nowych doświadczeń umożliwiających poprawę ...
  • Próba wyjaśnienia pojęcia i istoty wojen hybrydowych 

   Grabowska, Katarzyna (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Konflikt rosyjsko-ukraiński przyczynił się do upowszechnienia w języku mediów i polityki pojęcia wojny hybrydowej. Celem niniejszego artykułu jest skłonienie badaczy do refleksji nad zasadnością używania tego pojęcia i ...
  • Экологическая неоконвергенция: от теории к практике 

   Yurievna, Perga Tatiana (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Надвигающаяся экологическая катастрофа вследствие усиления антропогенного и промышленного давления на окружающую среду принуждает государства сближать свои позиции и политику по ее защите, что ведет к развитию экологической ...
  • Przemiany niepodległościowe na Ukrainie w świetle polskiej publicystyki w latach 1988-1994 

   Piotrowski, Jacek (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Ukraina, jako ważna republika Związku Radzieckiego, a następnie niepodległe państwo odgrywające znaczną rolę w geopolityce regionu Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiła istotny przedmiot zainteresowania polskich publicystów ...
  • Major issues of youth policy implementation in Kazakhstan 

   Maigul, Mekebaeva; Seylbek, Mussatayev (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   In this article the authors considered problems of the realization of youth policy in the Republic of Kazakhstan. There are some factors which objectively complicate the realization of youth policy in Kazakhstan: the ...
  • Analiza i ocena osiągnięć gospodarczych Polski w latach 1989-2015 

   Nowakowski, Emil (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   W artykule przedstawiono krótki zarys bilansu efektów transformacji gospodarczej w Polsce w okresie ostatnich 25 lat. Tekst składa się z trzech części. Pierwsza to krótki opis okoliczności powstania ustawodawstwa stanowiącego ...
  • Problemy demograficzne Polski 

   Gwiazda, Adam (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   Artykuł zawiera analizę i ocenę podstawowych problemów demograficznych Polski w okresie ostatnich kilku lat. Zmniejszająca się liczba ludności Polski jest efektem gwałtownego spadku dzietności polskich kobiet w wieku ...
  • Kwestie gender w polityce edukacyjnej. Analiza programów polskich partii politycznych 

   Zawadzka, Katarzyna (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   W niniejszym artykule analizie poddano stanowiska polskich partii politycznych wobec tematyki edukacyjnej i gender. Przeanalizowano wątek kwestii światopoglądowych wobec środowiska mniejszości seksualnych. Zamierzeniem ...

  Zobacz więcej