Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorWiśniewski, Janusz
dc.date.accessioned2014-03-05T11:52:45Z
dc.date.available2014-03-05T11:52:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/411
dc.descriptionRynek pracy w znacznej mierze jest determinowany przez czynniki krajowe, ale również zewnętrzne, związane zwłaszcza z globalizacją gospodarki światowej. Bezrobocie jest zjawiskiem niezwykle złożonym, posiadającym swój wymiar ekonomiczny, prawny i społeczny. Wpływa nie tylko na dynamikę rozwoju ekonomicznego, ale także na standard życia ludności, decydując o nastrojach społecznych. Praktyka gospodarcza dowiodła, że mechanizm wolnorynkowy nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać bezrobociu, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Konieczny jest zatem przemyślany, zdeterminowany wysiłek nie tylko rządu – aktualna sytuacja na rynku pracy, to wyzwanie dla nas wszystkich.en_US
dc.description.abstractJob market is determined primarily by national factors, but also by outside factors that are related mainly to globalization of the world economy. Unemployment is a very complex phenomenon, having its economic, legal and social dimension. It has an impact not only on dynamics of economic development, but also standard of living, deciding about social moods. Economic practice proved that free market mechanism is not able to effectively prevent unemployment, particularly in a period of economic slowdown. Therefore, a well-thought-out, determined effort not only on the part of the government is needed – the current situation on the job market is a challenge for all of us.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzaniaen_US
dc.subjectbezrobocieen_US
dc.subjectstatus bezrobotnegoen_US
dc.subjectrynek pracyen_US
dc.subjectreindustrializacjaen_US
dc.subjectprzedsiębiorczośćen_US
dc.subjectpolityka gospodarczaen_US
dc.subjectinnowacyjnośćen_US
dc.subjectkapitał ludzkien_US
dc.subjectsamozatrudnienieen_US
dc.subjectpłaca minimalnaen_US
dc.subjecttelepracaen_US
dc.subjectzatrudnienie tymczasoween_US
dc.subjectunemploymenten_US
dc.subjectstatus of unemployeden_US
dc.subjectjob marketen_US
dc.subjectreindustrializationen_US
dc.subjectentrepreneurshipen_US
dc.subjecteconomic policyen_US
dc.subjectinnovativenessen_US
dc.subjecthuman capitalen_US
dc.subjecthuman capitalen_US
dc.subjectself-employmenten_US
dc.subjectminimum wageen_US
dc.subjecttelemarketing joben_US
dc.subjecttemporary employmenten_US
dc.titleSytuacja na rynku pracy – to nie tylko problem rządu, to wyzwanie dla nas wszystkichen_US
dc.title.alternativeSituation on the job market – a problem not only for the office, but a challenge for all of usen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord