DSpace Repository

Kategoria wolności w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

Show simple item record

dc.contributor.author Głażewski, Michał
dc.date.accessioned 2017-07-11T12:57:35Z
dc.date.available 2017-07-11T12:57:35Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2016, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4089
dc.description The subject of the article is the notion of freedom in the theory of autopoietic systems, developed by a German sociologist and pedagogue Niklas Luhmann, at present one of the most interesting and most widely held variant of the general theory of systems. Luhmann understands the society not as an assembly of people, but as an operative closed process of communication. Such an attitude sometimes raises controversies because of its radical functional-cybernetic character of the theory and the terms applied (e.g. a man as a non-trivial machine). Presently, the theory of autopoietic systems has been developed and modified in the form of specific applications for social analyses in sociology and pedagogics. The paper shows some of the attributes of the notion of freedom in context of autopoietic systems: its function in education, educational goals, communication codes, teaching and learning possibilities to raise free individuals. The paper consists of five parts: 1. Introduction, 2. To exist always means to be different, 3. Systemic education towards freedom, 4. Child as a autonomic medium of education, 5. Do Androids Dream of Electric Sheep? en_US
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest pojęcie wolności w teorii systemów autopojetycznych, sformułowanej przez niemieckiego socjologa i pedagoga Niklasa Luhmanna, obecnie jednym z najbardziej interesujących i najbardziej nośnym naukowo wariancie ogólnej teorii systemów. Luhmann rozumie społeczeństwo nie jako zbiorowisko ludzi, ale jako operacyjnie zamknięty proces komunikacji. Taka postawa budzi niekiedy kontrowersje, a to z racji radykalnie funkcjonalno-cybernetycznego charakteru tej teorii i aplikowanych terminów (np. człowiek jako maszyna nietrywialna). Współcześnie teoria systemów autopojetycznych została rozwinięta i zmodyfikowana w postaci konkretnych zastosowań dla analiz społecznych w socjologii i pedagogice. W artykule zostały pokazane niektóre z atrybutów pojęcia wolności w kontekście systemów autopojetycznych: jego funkcji w zakresie kształcenia, celów edukacyjnych, kodów komunikacyjnych, możliwości nauczania i uczenia się dla wychowania wolnych indywidualności. Praca składa się z pięciu części: 1. Wprowadzenie; 2. Istnieć to zawsze znaczy się różnić; 3. Systemowe wychowanie do wolności; 4. Dziecko jako autonomiczne medium wychowania; 5. Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject freedom en_US
dc.subject autopoietic system en_US
dc.subject child en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.subject Niklas Luhmann en_US
dc.subject wolność en_US
dc.subject system autopojetyczny en_US
dc.subject dziecko en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.title Kategoria wolności w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna en_US
dc.title.alternative Category of Freedom in Context of Niklas Luhmann’s Autopoietic Systems Theory en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record