Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorJeleniewski, Marek
dc.date.accessioned2014-03-05T11:21:02Z
dc.date.available2014-03-05T11:21:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/405
dc.descriptionGwarancje wolności wypowiedzi, a co za tym idzie wolności prasy rodzą potrzebę zapewnienia równości stron. W prawie porównawczym ukształtowały się dwa modelowe systemy rozwiązań prawnym mające na celu urzeczywistnienie tejże równości. Pierwszy model (francuski) - polemiczny – daje możliwość udzielenia odpowiedzi w każdym przypadku, w którym publikacja dotyczy zainteresowanego. System ten dopuszcza także możliwość repliki. W drugim systemie (niemieckim) osoba zainteresowana ma prawo do zamieszczenia sprostowania dotyczącej jej informacji nieprawdziwej lub nieścisłej. W tym przypadku możliwość wymiany zdań ograniczona jest do minimum i jest dozwolona tylko wówczas, gdy dotyczy faktów. Ustawodawca polski przyjął natomiast rozwiązanie pośrednie przewidując możliwość zarówno sprostowania jak i wypowiedzi, przy czym nie zdefiniowano obu terminów, co rodzi szereg wątpliwości natury prawnej. W niniejszym artykule będącym studiu przypadku omówiono instytucję sprostowania prasowego. Omówiono problemy praktyczne związane ze stosowaniem ustawy „Prawo prasowe” w tym zakresie.en_US
dc.description.abstractFreedom of expression implies the need to guarantee the equality of the parties involved. In comparative law two model system of legal solutions that ensure this equality can be distinguished. In the French system the possibility of an answer is guaranteed in every case. Furthermore, a rejoinder is also available. In German system a person concerned has a right to demand a rectification to be published in case a piece of information about them is not true or imprecise. The possibility of polemics is reduced to a minimum and can be conducted only with regard to facts. The article deals with the institution of press rectification under Polish law where an in-between solution has been provided. There is a possibility of both; rectification and an answer. However, none of these terms has been defined be the legislator, which causes many legal problems. The analysis has been conducted on the base of practical cases and problems that appeared in the course of the application of the Press Law Act.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzaniaen_US
dc.subjectprawo prasoween_US
dc.subjectsprostowanie prasoween_US
dc.subjectKodeks postępowania administracyjnegoen_US
dc.subjectartykuł prasowyen_US
dc.subjectpolemika prasowaen_US
dc.subjectpress lawen_US
dc.subjectpress rectificationen_US
dc.subjectthe Code of Administrative Procedureen_US
dc.subjectpress articleen_US
dc.subjectpress polemicsen_US
dc.titleSprostowania prasowe – instytucja niedoskonałaen_US
dc.title.alternativePress Rectification. An Imperfect Legal Institution. Case Studyen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord