Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorJanocha, Marta
dc.date.accessioned2014-03-05T10:49:36Z
dc.date.available2014-03-05T10:49:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/397
dc.descriptionArtykuł poświęcony jest ochronie praw konsumenta po zawarciu umowy o imprezę turystyczną. Głównym celem opracowania jest ukazanie uprawnień konsumenta i obowiązków organizatora turystyki wynikających z obowiązującego prawa. Organizator turystyki jest zobowiązany spełnić niektóre obowiązki względem wszystkich konsumentów niezależnie od tego, czy w przyszłości zostaną klientami biura podróży. Taki przykład stanowią obowiązki informacyjne. Szeroki zakres ustawowo wymaganych danych pozwala klientowi uniknąć ponoszenia kosztów, o których nie został poinformowany. Dokładny opis świadczenia jest niezwykle pomocny w egzekwowaniu prawidłowego wykonania umowy przez organizatora turystyki. W kolejnym podtytule omówiono obowiązki organizatora turystyki w zakresie zapewnienia klientowi bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na różnice w tym zakresie pomiędzy polską i europejską regulacją. Polski ustawodawca poszerza zakres ochrony konsumentów poprzez stosowanie szerszej definicji siły wyższej oraz obowiązek uzyskania określonych kwalifikacji przez osoby sprawujące opiekę nad klientami. W dalszej części artykułu starano się ukazać zasady odpowiedzialności organizatora turystyki w zakresie ochrony interesów ekonomicznych klienta. W podtytule znalazły się rozważania na temat zakresu i zasad odpowiedzialności za bagaż, zabezpieczenia przed podwyższeniem ceny na krótko przed wyjazdem, uprawnienia związane z odwołaniem imprezy lub niezrealizowaniem jej programu przez organizatora oraz z możliwością cesji uprawnień i obowiązków klienta. Przedstawiono także zalety postępowania reklamacyjnego oraz zasady przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.en_US
dc.description.abstractThis article is dedicated to the protection of consumers’ rights after the signing of a package travel contract. The main purpose of my work was to show the consumer’s rights and liability of tourism under existing law. Tour operator is obliged to fulfill certain obligations with respect to all consumers, regardless of whether the customer in the future will be a client in the future. Such an example is the disclosure obligations. A wide range of data required by statute allows the customer to avoid incurring costs that have not been told. A detailed description of the benefit is extremly helpful in enforcing the proper performance of the contract by the tour. The next subtitle describes the duties of the tour in ensuring customer safety. Attention is paid to the differences in this respect between the Polish and European regulation. Polish legislator broadens the scope of consumer protection through the use of a broader definition of force majeure and the obligation to obtain certain qualifications by people who care for clients. Later in this article I have tried to show the liability of the tour operator for the protection of the economic interests of the client. In the subtitle I have included discussion on the scope and principles of liability for luggage, protection against price increase shortly before departure, the permissions connected associated with the cancellation of the event or the failure to achieve its program by the organiser and the possibility to transfer rights and obligations of the customer. It also presents the advantages of the complaint procedure and rules expiration claims arising from the contract.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzaniaen_US
dc.subjectdyrektywa 90/314en_US
dc.subjectkonsumenten_US
dc.subjectimpreza turystycznaen_US
dc.subjectodpowiedzialnośćen_US
dc.subjectorganizator turystykien_US
dc.subjectDirective 90/314en_US
dc.subjectconsumeren_US
dc.subjectpackage travelen_US
dc.subjectliabilityen_US
dc.subjecttour operatoren_US
dc.titleOchrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystycznąen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord