DSpace Repository

Społeczno-kulturowe postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji: badania wstępne

Show simple item record

dc.contributor.author Czepczor, Kamila
dc.contributor.author Kościcka, Katarzyna
dc.contributor.author Brytek-Matera, Anna
dc.date.accessioned 2016-11-24T12:55:35Z
dc.date.available 2016-11-24T12:55:35Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2016, T. 21, nr 3. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3923
dc.description.abstract Celem badań była analiza (1) społeczno-kulturowych postaw wobec własnego wyglądu (presji ze strony mediów oraz internalizacji ideału atletycznej sylwetki) i niezadowolenia z ciała oraz (2) współzależności pomiędzy presją mediów, internalizacją ideatu atletycznej sylwetki, wskaźnikiem masy ciała a niezadowoleniem z własnego ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji. Badaniem objęto 34 kobiety i 30 mężczyzn w wieku miedzy 17 a 19 rokiem życia. Zastosowano Kwestionariusz Postaw Społeczno-kulturowych wobec Wyglądu (Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire 3; Thompson i in., 2004) oraz Test Sylwetek (Contour Drawing Rating Scale; Thompson, Gray, 1995). Badane kobiety przejawiały większe niezadowolenie z własnego ciała aniżeli mężczyźni oraz doświadczały silniejszej presji ze strony mediów w zakresie zmiany kształtu ciała, natomiast badani mężczyźni wykazywali większą internalizację ideału atletycznej sylwetki w porównaniu z kobietami. W grupie badanych kobiet istniała dodatnia zależność pomiędzy niezadowoleniem z ciała a doświadczaniem presji ze strony mediów w zakresie zmiany kształtu ciała. W obu badanych grupach zaobserwowano ponadto istnienie związku pomiędzy niezadowoleniem z ciała a wskaźnikiem masy ciała. Biorąc pod uwagę otrzymane wskaźniki, należy stworzyć efektywne programy zwiększania świadomości w zakresie obrazu własnego ciała u osób w okresie późnej adolescencji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject niezadowolenia z ciała en_US
dc.subject internalizacja en_US
dc.subject presja mediów en_US
dc.subject wskaźnik masy ciała (BMI) en_US
dc.subject późna adolescencja en_US
dc.title Społeczno-kulturowe postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji: badania wstępne en_US
dc.title.alternative The sociocultural attitudes towards appearance and body dissatisfaction among late adolescence: a pilot study en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record