DSpace Repository

Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami a wolność sumienia i religii dzieci w Konstytucji RP oraz w Konwencji o Prawach Dziecka

Show simple item record

dc.contributor.author Jakuszewicz, Adam
dc.date.accessioned 2014-03-04T13:11:34Z
dc.date.available 2014-03-04T13:11:34Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 3 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/384
dc.description Państwo demokratyczne uznaje naturalne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Prawo to pozostaje w ścisłym związku z wolnością religii, choć jego zakres wykracza poza sferę wychowania religijnego i moralnego. Jednocześnie ustawodawca konstytucyjny wziął pod uwagę ewolucję poglądów społecznych na temat pozycji dziecka w rodzinie i poza nią, co znalazło wyraz w wyraźnym uznaniu statusu dziecka jako podmiotu praw podstawowych. Uprawnienia rodziców doznają więc ograniczeń ze względu na konieczność uwzględniania w procesie wychowawczym rozwijających się zdolności dziecka, stopnia jego rozwoju, a także jego praw człowieka, w tym prawa do wolności sumienia i wyznania. Analiza relacji zachodzących między prawami rodziców a prawami dzieci stanowią przedmiot niniejszego artykułu, przy czym wykładnia przepisów Konstytucji RP została wzbogacona o perspektywę prawno-porównawczą, w szczególności o przedstawienie poglądów dotyczących omawianej problematyki wyrażonych na tle Konwencji o Prawach Dziecka. en_US
dc.description.abstract A democratic state recognizes a natural right of parents to rear their children in accordance with their own convictions. This right is intimately linked with the freedom of religion and belief, nonetheless it goes beyond the realm of religious and moral upbringing. On the same time, the lawgiver when enacting the Constitution of the Republic of Poland took into consideration the prevailing social views on the position of the child within and outside their family, which found expression in the explicit recognition of the legal status of the child as an entitled person with respect to fundamental rights. Thus, the parental rights related to upbringing of their children are subject to limitations resulting in the duty to take into consideration the evolving capacities of the child, their degree of maturity, as well as their human rights, including the freedom of conscience and religion. The article discusses the relationships between the right of the parents and the rights of the child as enshrined in the Constitution of the Republic of Poland. The interpretation of the relevant constitutional provisions is enriched by considering the comparative perspective, in particular by presenting doctrinal views on the issues in question expressed in the context of the UN Convention on the Rights of the Child. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami en_US
dc.subject wolność sumienia i wyznania dzieci en_US
dc.subject stopień dojrzałości dziecka en_US
dc.subject nauczanie religii w szkołach publicznych en_US
dc.subject Konwencja o Prawach Dziecka en_US
dc.subject parental right to rear children in accordance with their convictions en_US
dc.subject freedom of religion and belief of the child en_US
dc.subject the degree of maturity of the child en_US
dc.subject teaching of religion in public school en_US
dc.subject UN Convention on the Rights of the Child en_US
dc.title Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami a wolność sumienia i religii dzieci w Konstytucji RP oraz w Konwencji o Prawach Dziecka en_US
dc.title.alternative The right of the parents to bring up their children in conformity with their convictions vs. the freedom of conscience and religion of the children in the Constitution of the Republic of Poland and the Convention on the Rights of the Child en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record