Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Artykuły i studia
 • Bartosz Rakoczy
  Problematyka odpowiedzialności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na podstawie art. 417 kc
 • Anna Folger
  Analiza organizacji systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na przykładzie gmin powiatu bydgoskiego. Studium porównawcze
 • Janusz Wiśniewski
  Istota samozatrudnienia
 • Piotr Rączka
  Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika sądowego z tytułu niedozwolonej reklamy w ujęciu materialno-prawnym
 • Radosław Krajewski
  Kara nagany za wykroczenia
 • Agnieszka Kilińska-Pękacz
  Nowe ujęcie obrony koniecznej po nowelizacjach kodeksu karnego z lat 2009-2010
 • Michał Chmielnicki, Krzysztof Lewandowski
  Zasada udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
 • Adam Jakuszewicz
  Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami a wolność sumienia i religii dzieci w Konstytucji RP oraz w Konwencji o Prawach Dziecka
 • Katarzyna Biskup
  Bezpieczeństwo operacji lotniczych w dobie współczesnego świata
 • Rafał Kania
  Sprawne kierowanie państwem w myśli społeczno-ekonomicznej Wawrzyńca Surowieckiego
 • Liliya Yarmol
  The European Court of Human Rig hts : Principles of the Interpretation of Freedom of Expression and Their Impact on the Legal System of Ukraine
 • Grzegorz Górniewicz
  Polski dług publiczny w latach 2000-2010
 • Adam Strzelecki
  Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w polskim systemie bankowym
 • Marcin Jucha
  Przywództwo kadry kierowniczej w procesie zarządzania jakością w administracji
 • Marcin Skinder
  Teoretyczne uwarunkowania i zastosowanie komunikowania w społeczeństwie informacyjnym

 • II. Recenzje
 • Regina Pacanowska
  Marek K. Jeleniewski / Wybory radzieckie w miastach wydzielonych Wielkopolski w II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 2012

 • Recenzent tomu
  dr hab. Ewa Czech, prof. UwB - kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

  Najnowsze pozycje