Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorUziębło, Aldona
dc.date.accessioned2016-09-29T10:20:20Z
dc.date.available2016-09-29T10:20:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2016, Tom 9, s. 317-336.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3798
dc.descriptionThe paper was dedicated to issue of the flowing; there was proposed a thesis about the inapplicability of applied at present norms of static gauges of the flowing what may lead to the incorrect interpretation of received results. The case study was based on annual financial reports (2011–2015) of Capital Group Alma Market inc. and its parent company Alma Market company inc., listed on the Warsaw Stock Exchange in Warsaw inc. after the negative assessment of the financial flowing based on the analysis of static indicators and analysis of cash flows, it was decided for deepening analysis with the evaluation of the cash conversion cycle. It is negative both in the Group, and in the Company, and means using obligations to suppliers for providing credit (financing) of own activity. Such a situations continues during the entire period provided with the examinations. In spite of negative results the Company still is functioning and is listed on the stock market; it is showed by the inapplicability of applied at present norms of monitoring financial flowing and the need of further verification.en_US
dc.description.abstractReferat poświecono problematyce płynności; postawiono tezę o nieadekwatności stosowanych obecnie norm statycznych mierników płynności, co może prowadzić do niewłaściwej interpretacji otrzymywanych wyników. Studium przypadku oparto na rocznych sprawozdaniach finansowych (2011–2015) Grupy Kapitałowej Alma Market S.A. oraz jej spółki dominującej Spółki Alma Market S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po negatywnej ocenie płynności finansowej opartej na analizie statycznych wskaźników oraz analizie przepływów pieniężnych, zdecydowano na pogłębienie analizy za pomocą oceny cyklu konwersji gotówki. Jest on ujemny zarówno w Grupie, jak i w Spółce, i oznacza wykorzystanie zobowiązań wobec dostawców do kredytowania (finansowania) własnej działalności. Sytuacja taka utrzymuje się podczas całego okresu objętego badaniem. Pomimo negatywnych wyników Spółka nadal funkcjonuje i jest notowana na giełdzie; wskazuje to na nieadekwatność stosowanych obecnie norm monitorowania płynności finansowej i konieczność ich dalszej weryfikacji.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherInstytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectprzedsiębiorstwa państwoween_US
dc.subjectpłynność finansowa spółkien_US
dc.subjectstate-owned enterprisesen_US
dc.subjectliquidity of a companyen_US
dc.titleOcena gospodarki finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Alma Market SA oraz Spółka Alma Market SA w latach 2011-2015en_US
dc.title.alternativeFinancial Management Assessment of a Company with Particular Focus on the Ability to Pay Short-Term Debts. A Case Study of the Capital Group Alma Market S.A. and Alma Market S.A. in Years 2011–2015en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord