DSpace Repository

Proaktywność młodzieży i jej znaczenie w edukacji wspomagającej planowanie i rozwój kariery

Show simple item record

dc.contributor.author Krause, Ewa
dc.date.accessioned 2016-09-28T12:38:52Z
dc.date.available 2016-09-28T12:38:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation W: Między wychowaniem a karierą zawodową / red. B. Jakimiuk, Lublin 2013, s. 365-387. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3787
dc.description This article is an attempt to show the significance of proactivity in one’s career, including such of its factors as general proactivity (in striving to establish, plan, and start a career), cognitive proactivity (in search for information), proactivity in building support networks (in different social environments) , and proactivity in building psychological welfare and resistance to stress (using support networks). Moreover, it also presents features of proactive individuals and characteristics of domains of proactive behaviour within one’s career (with reference to young people). The article also presents the results of own research on the level of student youth proactivity in their career. Its results showed that most of the respondents are moderately involved in behaviour that brings them to pursue their own goals and objectives related to the establishment, planning, and starting a career, i.e. are characterized by moderate proactivity in their career. The results presented provide some knowledge concerning proactive behaviour, which should be allowed for in processes of educational support of professional development of young people. en_US
dc.description.abstract Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania znaczenia proaktywności w karierze, w tym jej czynników, takich jak proaktywność: ogólna (w dążeniu do ustanowienia, zaplanowania i rozpoczęcia kariery), poznawcza (w zakresie poszukiwania informacji), w budowaniu sieci wsparcia (w różnych środowiskach społecznych), w budowaniu komfortu psychicznego i odporności na stres (w korzystaniu z sieci wsparcia). Ponadto przedstawiono cechy osób proaktywnych oraz charakterystykę domen zachowań proaktywnych w karierze (w odniesieniu do młodzieży). W artykule zaprezentowano również wyniki badań własnych dotyczące poziomu proaktywności młodzieży studenckiej w karierze. Ich rezultaty wykazały, że największa część respondentów jest przeciętnie zaangażowana w zachowania, które przybliżają ich do realizacji własnych celów i zadań związanych z ustanowieniem, zaplanowaniem i rozpoczęciem kariery, czyli charakteryzuje się umiarkowaną proaktywnością w karierze. Przedstawione wyniki dostarczają wiedzy dotyczącej zachowań proaktwnych, jakie warto uwzględniać w sytuacji wspomagania rozwoju zawodowego młodzieży, które jest jednym z zadań edukacji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo KUL en_US
dc.subject proaktywność en_US
dc.subject zachowania proaktywne w karierze en_US
dc.subject młodzież studencka en_US
dc.subject wyniki badań en_US
dc.title Proaktywność młodzieży i jej znaczenie w edukacji wspomagającej planowanie i rozwój kariery en_US
dc.title.alternative The proactivity of the youth and its significance for education supporting career planning and development en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record