DSpace Repository

Prawo do odmowy zabiegu medycznego ratującego życie ze względu na sprzeciw

Show simple item record

dc.contributor.author Jakuszewicz, Adam
dc.date.accessioned 2014-03-03T12:24:36Z
dc.date.available 2014-03-03T12:24:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/365
dc.description Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza prawa do odmowy zabiegu medycznego ratującego życie ze względu na sprzeciw sumienia, zwłaszcza w przypadku odmowy poddania się transfuzji krwi przez świadków Jehowy. Zagadnienia związane z dopuszczalnością testamentów życia, formalnymi i materialnymi przesłankami ważności takich oświadczeń oraz koniecznością ograniczenia zakresu ochrony prawa pacjenta do odmowy zabiegu medycznego zostały omówione w świetle zasad konstytucyjnych wyznaczających zakres jego ochrony takich jak: zasada wolności i prawo do samostanowienia, prawo do życia oraz wolność sumienia. Analiza prawnych regulacji oraz piśmiennictwa w Polsce została poszerzona o argumenty prawno-porównawcze zaczerpnięte z orzecznictwa i doktryny hiszpańskiej, gdzie przyjęto znacznie bardziej restrykcyjną wykładnię zasady autonomii pacjenta. W ten sposób uwypuklona została potrzeba dalszej dyskusji na gruncie prawa polskiego, uwzględniającej w większym stopniu konieczność ograniczenia wolności pacjenta w celu ochrony praw i wolności innych osób. en_US
dc.description.abstract The article deals with the right to conscientious objection to life-saving medical treatment, especially as asserted by Jehovah’s witnesses with regard to blood transfusion. Issues related to the admissibility of living will, formal and substantial prerequisites for the validity of such declarations, as well grounds for limitation of patient’s right to reject a medical treatment are explored in the light of constitutional principle of personal freedom and autonomy, right to life and freedom of conscience. The analysis of Polish legal framework and literature concerning the patient’s consent to medical treatment is contrasted by presenting much more restrictive positions to the issue in question adopted by judicature and literature in Spain. While emphasizing the necessity of limiting the right to conscientious objection with a view to protecting rights and freedoms of others, such an approach highlights the need to reconsider Polish mainstream ‘libertarian’ interpretation of patient’s right to autonomy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject zgoda pacjenta na zabieg medyczny en_US
dc.subject zasada samostanowienia en_US
dc.subject testament życia en_US
dc.subject wolność sumienia en_US
dc.subject świadkowie Jehowy en_US
dc.subject patient’s consent for medical treatment en_US
dc.subject principle of autonomy en_US
dc.subject living will en_US
dc.subject freedom of conscience en_US
dc.subject Jehovah’s witnesses en_US
dc.title Prawo do odmowy zabiegu medycznego ratującego życie ze względu na sprzeciw en_US
dc.title.alternative Right to Conscientious Objection to Life-saving Medical Treatment Comparative Reflections (Poland, Spain) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record