DSpace Repository

Szkoła jako środowisko życia i codzienność ucznia – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje percepcji i sposobu wartościowania szkoły przez uczniów

Show simple item record

dc.contributor.author Wysocka, Ewa
dc.contributor.author Tomiczek, Katarzyna
dc.date.accessioned 2015-07-13T11:33:49Z
dc.date.available 2015-07-13T11:33:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2014, nr 1, s. 169-188 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1670
dc.description The authors of this paper present analyses of everyday school life as seen from the perspective of students who, due to an unprivileged position in a school’s social structure (a total institution), encounter various school situations. Providing students’ perspective on school everyday life, the present authors focus predominantly on the ways the examined individuals evaluate school as an institution (a total one), view its organizational structure and the conditions in which its fundamental functions are fulfilled (students’ cognitive and emotional associations related to everyday school life). As a result of the studies it was discovered that students view everyday school life as unbearable, hard and unsatisfactory, and consequently they adopt such attitudes as withdrawal or escape. School is perceived as the environment that favours “obligation” rather than an “option”. The research results also reveal a strong tendency among the subjects towards negative and ambivalent valorization, and a very low level of positive valorization. Analysis of the students’ emotions related to school everyday life indicated that negative emotions prevail over positive ones, and the examined individuals tend to display passive (destructive) emotions rather than the ones which stimulate them to take action (constructive emotions). The research results prove that school everyday life is extremely frustrating for students. Moreover, it engenders such attitudes as helplessness (feigned adaptation) and passivity, which the students adopt in response to highly unacceptable school situations which evoke frustration; and fails to motivate them to take actions aimed at reshaping school. en_US
dc.description.abstract Analizy dokonywane przez autorki dotyczą codziennego życia szkoły, które ujęto w perspektywie subiektywnej, czyli badano je w percepcji uczniów, doświadczających w sposób specyficzny różnych sytuacji szkolnych, ze względu na ich nieuprzywilejowaną pozycję w jej strukturze społecznej (instytucja totalna). Perspektywa patrzenia na codzienność szkoły, przyjęta w tym opracowaniu, odnosi się głównie do oceny szkoły jako instytucji (totalnej), sposobu jej zorganizowania i warunków realizowania podstawowych jej funkcji, dokonywanej przez uczniów (skojarzenia poznawcze i emocjonalne, związane z życiem codziennym szkoły). Codzienność życia w szkole jest postrzegana przez uczniów jako dokuczliwa, trudna i niesatysfakcjonująca, stąd przyjmują oni wobec życia szkolnego postawy wycofujące, ucieczkowe. Szkoła nie stanowi środowiska „wyboru”, ale środowisko „przymusu”. Uzyskane wyniki świadczą też o zdecydowanej przewadze waloryzacji negatywnej, wysokim poziomie waloryzacji ambiwalentnej i bardzo niskim poziomie waloryzacji pozytywnej. Ocena emocji pojawiających się w odniesieniu do życia codziennego szkoły wskazuje na zdecydowaną dominację emocji negatywnych nad pozytywnymi oraz wyraźną przewagę emocji o charakterze pasywizującym nad emocjami stymulującymi do działania (konstruktywnego lub destrukcyjnego). Codzienność szkolna jest dla uczniów wysoce frustrująca, a przy tym ewokuje postawy bierne i bezradnościowe (pozorne przystosowanie) wobec nieakceptowanych sytuacji szkolnych wywołujących frustrację, nie motywując do działań aktywnie zmieniających kształt szkoły. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject young people en_US
dc.subject school en_US
dc.subject total institution en_US
dc.subject valorization of school en_US
dc.subject emotions released in school situations en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject szkoła en_US
dc.subject instytucja totalna en_US
dc.subject waloryzacja szkoły en_US
dc.subject emocje wyzwalane w sytuacjach szkolnych en_US
dc.title Szkoła jako środowisko życia i codzienność ucznia – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje percepcji i sposobu wartościowania szkoły przez uczniów en_US
dc.title.alternative School as the living environment and daily reality of a student – a theoretical analysis and empirical exemplification of the ways students perceive and evaluate school en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record