Wyświetlanie pozycji 1-11 z 11

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory samorządowe” 

   Kilińska-Pękacz, Agnieszka (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
  • Marka produktów w okresie transformacji gospodarki polskiej (analiza empiryczna) 

   Kamosiński, Sławomir (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   Niniejszy artykuł analizuje losy polskich marek produktów w okresie przebudowy systemu gospodarczego w Polsce, którą zapoczątkowano w 1990 roku. Zwrócono uwagę na losy zarówno tych marek, które Polska Ludowa odziedziczyła ...
  • Charakter prawny i znaczenie protokołu kontroli prowadzonej przez organy administracji weterynaryjnej w postępowaniu administracyjnym 

   Rakoczy, Bartosz (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   Należy wskazać, iż protokół kontroli, sporządzany przez organy administracji weterynaryjnej, odgrywa istotną, żeby nie rzec kluczową rolę w ustalaniu stanu faktycznego dla potrzeb ewentualnego postępowania administracyjnego ...
  • Pozwolenie na budowę - wybrane aspekty 

   Biskup, Katarzyna; Chruściel, Miłosz (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane stanowi podstawę prawną urzeczywistnienia zamierzenia budowlanego. W celu rozpoczęcia realizacji inwestycji na danym gruncie, w myśl wskazanej noweli, niezbędne jest uzyskanie ...
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce” 

   Biskup, Katarzyna (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów jako namiastka samorządu zawodowego? 

   Jeleniewski, Marek (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wolność zrzeszania się. Policjanci z racji specyfiki swego zawodu mają zdolność zrzeszania się ograniczoną. Nie mogą być członkami partii politycznych. Nie mają także swego ...
  • Kryzys finansów publicznych Grecji 

   Górniewicz, Grzegorz (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   W ostatnich latach Grecja znajdowała się w nieustannych tarapatach finansowych. Mimo uzyskania zewnętrznej pomocy na łączną sumę 270 mld euro, kraj ten nadal nie rozwiązał swoich problemów. Wprowadzone programy oszczędnościowe ...
  • Zarządzanie kryzysowe – integralna część bezpieczeństwa narodowego 

   Cabaj, Małgorzata (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   W niniejszy artykule przybliżono tematykę związaną z zarządzaniem kryzysowym, które jest integralną częścią bezpieczeństwa narodowego. W obliczu wyzwań stawianych przez współczesny świat, zarządzanie kryzysowe nabiera ...
  • Zasady niezależności Europejskiego Banku Centralnego 

   Knepka, Tomasz (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   Europejski Bank Centralny charakteryzuje się zasadą niezależność, która prezentowana jest w literaturze przedmiotu w czterech aspektach: finansowym, instytucjonalnym, personalnym i funkcjonalnym. Wszystkie cztery zasady ...
  • Działalność inwestycyjna Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Bydgoszczy w latach 1950-1956 

   Kujawa, Jakub (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   W większości miast Polski Ludowej pierwsza, scentralizowana inicjatywa budowlana w mieszkalnictwie wielorodzinnym została podjęta wraz z powołaniem do życia ZOR i jego regionalnych dyrekcji. Nie przypadkowo nowa instytucja ...
  • Urlop w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

   Wiśniewski, Janusz (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)
   Przyznanie pracodawcy kompetencji do wyznaczania pracownikowi terminu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ma istotne znaczenie dla pracodawców, eliminuje bowiem konieczność wypłaty zwalnianemu ...