DSpace Repository

Psychologiczny kontekst wielopracy - analiza różnic płciowych

Show simple item record

dc.contributor.author Lipińska-Grobelny, Agnieszka
dc.date.accessioned 2019-02-04T14:07:36Z
dc.date.available 2019-02-04T14:07:36Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 4. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5770
dc.description Multiwork refers to one of the major changes that have occurred in the field of labor relations. It is therefore of great importance to examine it from a psychological perspective as well as in the context of gender differences. The purpose of this study was to investigate whether there are differences between men and women in terms of selected subjective and situational variables. Accordingly, 218 workers (109 women and 109 men) participated in the study. The respondents were asked to complete the following paper-pencil tools: a questionnaire, the Rokeach Value Scales, the Formal Behavioral Characteristics – Temperament Questionnaire by Zawadzki and Strelau, and the Kolb Organizational Climate Questionnaire. The results indicated that the female multiworkers in comparison with the male multiworkers differed in the level of workload, the intensity of selected temperamental traits, the level of education. On the other hand, the perception of the organizational situation and the motivation to perform a job were free from the influence of the sex differences. en_US
dc.description.abstract Wielopraca dotyczy jednej z ważniejszych przemian, jakie zaszły w zakresie stosunków pracy. Z tego względu tak istotne wydaje się badanie tego zjawiska zarówno z perspektywy psychologicznej, jak również w kontekście różnic płciowych. Celem badań prezentowanych w niniejszym artykule było sprawdzenie, czy zachodzą różnice między kobietami i mężczyznami wielopracownikami w zakresie wybranych zmiennych podmiotowo-sytuacyjnych. W związku z tym w badaniach wzięło udział 218 wielopracowników (109 kobiet i 109 mężczyzn). Osoby badane zostały poproszone o wypełnienie następujących narzędzi typu „papier-ołówek”: ankiety, Skali Wartości Rokeacha, Formalnej Charakterystyki Zachowania – Kwestionariusza Temperamentu Zawadzkiego i Strelaua oraz Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba. Otrzymane wyniki wykazały, że kobiety wielopracownice w porównaniu z mężczyznami wielopracownikami różniły się poziomem obciążenia pracą, natężeniem wybranych cech temperamentalnych, poziomem wykształcenia. Natomiast postrzeganie sytuacji organizacyjnej oraz motywacja do realizowania pracy pozostawały wolne od wpływu płci biologicznej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject wielopraca en_US
dc.subject wielopracownik en_US
dc.subject płeć en_US
dc.subject multiwork en_US
dc.subject multiworkers en_US
dc.subject multiple jobholding en_US
dc.subject sex en_US
dc.title Psychologiczny kontekst wielopracy - analiza różnic płciowych en_US
dc.title.alternative Psychological context of multiwork - analysis of sex differences en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record