DSpace Repository

Rola i znaczenie aktywności edukacyjnej i zawodowej człowieka starszego w kontekście procesu starzenia się społeczeństw

Show simple item record

dc.contributor.author Mandrzejewska-Smól, Iwona
dc.date.accessioned 2018-11-15T10:45:58Z
dc.date.available 2018-11-15T10:45:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Mandrzejewska-Smól I., Rola i znaczenie aktywności edukacyjnej i zawodowej człowieka starszego w kontekście procesu starzenia się społeczeństw, W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. 2, red. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska. Zielona Góra 2015, s. 91-103. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5660
dc.description The article has been an attempt at demonstrating how important it is to consider the OAPs getting involved in educational and professional activity and how much strongly it is connected with getting adapted to the old age. According to the concept of activity, the activity is a condition of the emotional balance of an individual, it is a value appreciated by the society and it assumes taking up the activity considering the strength and the potential of the individual. With that in mind, educational and professional activity of the people aged fifty plus assumes various forms depending on the personal preferences and predisposition, or attitudes as well as the life itself before rcaching the old age. They are also determined by many various factors the sources of which must be searchcd for in extemal factors. The analyses presented are theoretical and empirical in naturę. The theoretical part of the article covers the importance of senior citizens being active in terms of getting adapted to the old age and successfu! ageing as well as educational and professional activity of senior citizens, as comparcd with other types of activity and its significance in active participation in social life by the elderly as reported in the applicable literaturę. Theoretical considerations have been extended with the analysis of selected results o f own research reported by the author into taking up educational and professional activity by senior- age people in the Kujawy and Pomorze Province. en_US
dc.description.abstract Artykuł jest próbą ukazania, jak ważne jest zagadnienie podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej przez osoby w wieku senioralnym i jak bardzo silnie jest ono związane z problematyką przystosowania do starości. Zgodnie z koncepcją aktywności, aktywność stanowi warunek równowagi emocjonalnej jednostki, jest wartością cenioną społecznie i zakłada podejmowanie aktywności na miarę sił i możliwości jednostki. W związku z tym aktywność edukacyjna i zawodowa seniorów przybiera różnorodne wymiary w zależności od osobistych preferencji, predyspozycji, czy nastawień a także przebiegu całego, poprzedzającego okres starości, życia. Zdeterminowane są one również wieloma różnorodnymi czynnikami, których źródła należy upatrywać w zjawiskach zewnętrznych. Zaprezentowane analizy mają charakter teoretycznoempiryczny. Teoretyczna część opracowania poświęcona została problematyce znaczenia aktywności w życiu osób starszych w kontekście przystosowania do starości i pomyślnego starzenia się a także aktywności edukacyjnej i zawodowej seniorów na tle innych typów aktywności i jej znaczeniu w podejmowaniu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym przez osoby starsze w świetle literatury przedmiotu. Teoretyczne rozważania zostały poszerzone o analizę wybranych wyników badań własnych autorki dotyczących podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej przez osoby w wielu senioralnym w województwie kujawsko-pomorskim. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego en_US
dc.subject starość en_US
dc.subject starzenie się en_US
dc.subject aktywizacja osób starszych en_US
dc.subject aktywność edukacyjna en_US
dc.subject aktywność zawodowa en_US
dc.subject old age en_US
dc.subject ageing en_US
dc.subject activating the senior citizens en_US
dc.subject educational activity en_US
dc.subject professional activity en_US
dc.title Rola i znaczenie aktywności edukacyjnej i zawodowej człowieka starszego w kontekście procesu starzenia się społeczeństw en_US
dc.title.alternative Function and significance in educational and professional activity of the people aged fifty plus in terms of ageing process of the societies en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record