DSpace Repository

W stronę pedagogiki Cienia i przebudzenia (inspiracje z prozy Hermanna Hessego)

Show simple item record

dc.contributor.author Jaworska-Witkowska, Monika
dc.date.accessioned 2014-05-20T07:56:19Z
dc.date.available 2014-05-20T07:56:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2008, nr 1, s. 39-58 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/514
dc.description The article is a result of an effort to reach an answer concerning necessity to promote a holistic approach in humanities and to implement a pedagogical postulat to treat in an integral way each human being as an active and creative subjectivity. The task is implemented within a research program of digging out „pedagogy from cultural contexts”, that is discovering and demonstrating the pedagogical potential and attractivenes of symbolic interior of various cultural texts. The main motives of the article oscillate around the notions of: initiation, spiritual rebirth, individuation, psychopedagogy of Shadow, mythes, secret voices (demian), integrity of pedagogy, psychic completeness (fullness) of a person. Our aim is to propose a closer approach to make explicit terminology, ideas and generative metaphores for methodological application, like for instance the unavoidable destruction of the structure of surrounding world, category of Shadow as a lost dimension of the world and human individual existence, or the concept of symbolic death as a phenomenon restoring value of life through understanding and acceptance of its full revitalizing of tragic potential (tragedy). Literary illustrations, stemming from Hermann Hesse’s novels, read within the key interpretation based on the depth psychology, are recalled in form of pedagogical initiations, for a preliminary at least transposing them as tentative pedagogical hypotheses. Emphasis put on the value of human Shadow and the Shadow of (in and for) pedagogy is aimed at a direct indication of a sphere of an old/new problematic in pedagogy and has to consitute an idea and an imagination of the pedagogy of Shadow. en_US
dc.description.abstract Tekst jest próbą odpowiedzi na potrzebę holistycznego podejścia w naukach humanistycznych i pedagogicznego postulatu integralnego traktowania człowieka jako aktywnego i twórczego podmiotu. Służy temu program badawczy Autorki wydobywania „pedagogiki z kultury”, czyli odkrywania i pokazywania nośności pedagogicznej wnętrza kulturowego różnych tekstów kulturowych. Literackie ilustracje prozy Hessego, (od)czytanej w kluczu psychologii głębi przywołane są tu w postaci pedagogicznych inicjacji, do wstępnego choćby ich przetransponowania na próbne hipotezy pedagogiczne. Uwypuklenie wartości Cienia człowieka i Cienia pedagogiki mają wprost wskazać sfery starego/nowego problematu pedagogiki i ukonstytuować ideę i wyobrażenie pedagogiki Cienia. Celem tego tekstu jest też uprzystępnienie słownictwa, idei, generatywnych metafor metodologicznego postępowania, jak np. rozwój jako nieuchronne rozbijanie struktury otaczającego świata, kategorii Cienia jako zagubionego wymiaru świata i egzystencji jednostkowej, czy śmierci symbolicznej jako zjawiska przywracającego wartość życia poprzez zrozumienie i akceptację pełni jego życiodajnego tragizmu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title W stronę pedagogiki Cienia i przebudzenia (inspiracje z prozy Hermanna Hessego) en_US
dc.title.alternative Towards Pedagogy of Shadow and Awaking (inspirations from Hesse’s novels) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record