DSpace Repository

Psychospołeczne korelaty agresywnej strategii radzenia sobie dorastających w sytuacji konfliktu społecznego

Show simple item record

dc.contributor.author Borecka-Biernat, Danuta
dc.date.accessioned 2018-01-26T12:25:40Z
dc.date.available 2018-01-26T12:25:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 4. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4820
dc.description The aim of the research was the cognitive assessment of a conflict situation and emotional reflecting the meaning of the situation, as well as the parental attitude in a conflict situation in generating aggressive strategy of coping in a social conflict situation by adolescents. In the research the author took advantage of the Stress Appraisal Questionnaire (KOS) D. Włodarczyk, K. Wrześniewski, the Three-Factor Inventory of Personality States and Traits (TISCO) by C. Spielberger, K. Wrześniewski, the Parental Attitude Scale (SPR) by M. Plopa and the author' s questionnaire testing the adolescent coping strategies in a social conflict situation (KSMK). Empirical studies were carried out in junior high schools in Wroclaw and the surrounding area. They involved 893 adolescents (468 girls and 425 boys) aged 13-15. Analysis of the research results has proven that assessing a situation as a threat intensifies the aggression strategy of adolescent coping in a social conflict situation. Adolescents' participation in a situation when realization of their own aspirations are in danger intensifies negative emotions. Aggression is a form of coping with anger felt in a social conflict situation. The research results show that aggressive strategies used by adolescents as a result of the emotional tension in social conflict, shapes improper parental attitudes. en_US
dc.description.abstract Celem badań było poznanie zależności pomiędzy oceną poznawczą sytuacji konfliktu, emocjonalnym odzwierciedleniem znaczenia tej sytuacji i postawami wychowawczymi rodziców a występowaniem agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. W badaniach posłużono się Kwestionariuszem Oceny Stresu (KOS) D. Włodarczyk, K. Wrześniewskiego, Trójczynnikowym Inwentarzem Stanów i Cech Osobowości (TISCO) C. Spielbergera, K. Wrześniewskiego, Skalą Postaw Rodzicielskich (SPR) M. Plopy oraz autorskim kwestionariuszem do badania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego (KSMK). Badania empiryczne przeprowadzono w szkołach gimnazjalnych we Wrocławiu i okolicznych miejscowościach. Objęły one 893 adolescentów (468 dziewczynek i 425 chłopców) w wieku 13-15 lat. Analiza wyników badań ujawniła, że ocena sytuacji konfliktu jako zagrożenie nasila strategię agresji radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. Uczestnictwo adolescentów w sytuacji zagrożenia realizacji własnych dążeń wzmaga emocje negatywne. Agresja stanowi formę radzenia sobie z gniewem odczuwanym w sytuacji konfliktu społecznego. Rezultaty badań wskazują, że agresywny sposób reagowania młodzieży na napięcie emocjonalne, powstający w sytuacji konfliktu społecznego, kształtują niewłaściwe postawy wychowawcze en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject młodzież gimnazjalna en_US
dc.subject ocena poznawcza en_US
dc.subject reakcje emocjonalne en_US
dc.subject postawy rodzicielskie en_US
dc.subject strategia agresywnego radzenia sobie en_US
dc.subject sytuacja konfliktu społecznego en_US
dc.subject junior high school adolescent en_US
dc.subject cognitive assessment en_US
dc.subject emotional reactions en_US
dc.subject parental attitude en_US
dc.subject aggressive coping strategy en_US
dc.subject social conflict situation en_US
dc.title Psychospołeczne korelaty agresywnej strategii radzenia sobie dorastających w sytuacji konfliktu społecznego en_US
dc.title.alternative Psychosocial correlates of aggressive strategy of coping in a social conflict situation by adolescents en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record