Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorDykalska-Bieck, Dorota
dc.contributor.authorMaria Zawadzka, Anna
dc.contributor.authorLipowska, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-01-26T12:14:55Z
dc.date.available2018-01-26T12:14:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 4.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4818
dc.descriptionThe aim of the present study was to determine the association between parental attitudes and materialistic tendencies of children (5-6 years old). Method: The study was attended by mothers (n = 35), fathers (n = 23) and children (n = 40) of the Tri-City. Parental attitudes were measured by Skala Postaw Rodzicielskich (Plopa, 2008). Materialistic tendencies of children were measured in experimental tasks. Results: Parents did not differ in intensity of parental attitudes. The attitude of autonomy manifested by the mother turned out to coexist with the materialistic tendencies of the child. Interestingly, the materialistic tendencies of the child were negatively associated with a father’s acceptance attitude. Discussion: Presented analysis demonstrated the concurrence of parental attitudes. Parents (both mothers and fathers) most often declared the attitude of inconsistency. The results emphasize the impact of the father’s role in shaping appropriate consumer behavior of children at an early stage of their development.en_US
dc.description.abstractCelem prezentowanej pracy było ustalenie, czy i jaki związek mają postawy wychowawcze prezentowane przez rodziców z tendencjami materialistycznymi dzieci (w wieku 5-6 lat). Metoda: W badaniu udział wzięli rodzice: matki (n = 35), ojcowie (n = 23) oraz ich dzieci (n = 40) z Trójmiasta i okolic. Pomiaru postaw wychowawczych rodziców dokonano Skalą Postaw Rodzicielskich (Plopa, 2008), natomiast tendencje materialistyczne dzieci (niechęć do dzielenia się i wybór zabawki markowej) mierzono w zadaniach eksperymentalnych. Wyniki: Rodzice nie różnili się istotnie natężeniem poszczególnych postaw. Postawa autonomii przejawiana przez matkę okazała się współwystępować z tendencjami materialistycznymi dziecka. Z kolei tendencje materialistyczne dziecka wiązały się istotnie negatywnie z postawą akceptacji ojca. Dyskusja: W prezentowanych analizach wykazano spójność postaw matek i ojców. Badane grupy rodziców (zarówno matek, jak i ojców) najczęściej deklarowały przejawianie postawy niekonsekwencji. Uzyskane wyniki akcentują wpływ roli ojca na kształtowanie właściwych zachowań konsumenckich dzieci na wczesnym etapie ich rozwojuen_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjecttendencje materialistyczneen_US
dc.subjectpostawy wychowawczeen_US
dc.subjectkultura konsumpcjien_US
dc.subjectmaterialistic tendenciesen_US
dc.subjectparental attitudesen_US
dc.subjectconsumption cultureen_US
dc.titleWychowanie w kulturze konsumpcji. Postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne dzieci 5-6-letnichen_US
dc.title.alternativeBringing up the child in consumer culture. Parental attitudes vs materialistic tendencies of 5 to 6 year oldsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord