Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorRozen, Łukasz
dc.date.accessioned2017-09-12T13:11:55Z
dc.date.available2017-09-12T13:11:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationŚwiat Idei i Polityki 2016, Tom 15.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4327
dc.descriptionClassical political liberalism was not related with some economic concepts, although John Locke accept right to property as the fundamental law of nature. Later liberalism began involve to economic and social issues. Utilitarian liberalism of J. Bentham and John Stuart Mill created the foundations to social justice. Evolutionary liberalism of H. Spencer affirm human egoism and rivalry as the fundamental social principles, also he was proponent minimum and limited state in political economic. And social liberalism, introducing new concept of positive freedom, was for interventionism and social policy. In XX a. J. Rawls and egalitarian liberalism also was for such economical and social concepts. For this liberalism the primate values are justice as fairness and equality. Liberal doctrines was differently to economical concepts, because they have specific and various ideas and values.en_US
dc.description.abstractKlasyczny liberalizm polityczny nie był związany z konkretną koncepcją ekonomiczną, choć J. Locke uznał prawo do własności za fundamentalne prawo natury. W późniejszym okresie liberalizm zaczął odnosić się do kwestii ekonomicznych i społecznych. Liberalizm utylitarystyczny J. Benthama i J.S. Milla utworzył podstawy dla sprawiedliwości społecznej. Liberalizm ewolucjonistyczny H. Spencera uznawał ludzki egoizm i rywalizację za podstawowe zasady społeczeństwa, opowiadał się za minimalnym i ograniczonym państwem w polityce gospodarczej. Liberalizm socjalny zaś, wprowadzając nową koncepcję wolności pozytywnej, opowiadał się za interwencjonizmem i polityką socjalną. Podobne postulaty socjalne przyjął w XX w. J. Rawls i liberalizm egalitarny, dla którego zasadniczymi wartościami będą sprawiedliwość jako bezstronność i równość. Nurty liberalne w odmienny sposób podchodzą do ekonomii, gdyż posiadają specyficzne, różnorodne wartości i idee.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKWen_US
dc.subjectliberalizmen_US
dc.subjectutylitaryzmen_US
dc.subjectpolityka gospodarczaen_US
dc.subjectleseferyzmen_US
dc.subjectinterwencjonizmen_US
dc.titleAksjologiczne i ideowe fundamenty doktryn liberalnych wobec kwestii ekonomicznychen_US
dc.title.alternativeThe axiological and ideological foundations of liberal doctrines to economical issuesen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord