DSpace Repository

Aksjologiczne i ideowe fundamenty doktryn liberalnych wobec kwestii ekonomicznych

Show simple item record

dc.contributor.author Rozen, Łukasz
dc.date.accessioned 2017-09-12T13:11:55Z
dc.date.available 2017-09-12T13:11:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4327
dc.description Classical political liberalism was not related with some economic concepts, although John Locke accept right to property as the fundamental law of nature. Later liberalism began involve to economic and social issues. Utilitarian liberalism of J. Bentham and John Stuart Mill created the foundations to social justice. Evolutionary liberalism of H. Spencer affirm human egoism and rivalry as the fundamental social principles, also he was proponent minimum and limited state in political economic. And social liberalism, introducing new concept of positive freedom, was for interventionism and social policy. In XX a. J. Rawls and egalitarian liberalism also was for such economical and social concepts. For this liberalism the primate values are justice as fairness and equality. Liberal doctrines was differently to economical concepts, because they have specific and various ideas and values. en_US
dc.description.abstract Klasyczny liberalizm polityczny nie był związany z konkretną koncepcją ekonomiczną, choć J. Locke uznał prawo do własności za fundamentalne prawo natury. W późniejszym okresie liberalizm zaczął odnosić się do kwestii ekonomicznych i społecznych. Liberalizm utylitarystyczny J. Benthama i J.S. Milla utworzył podstawy dla sprawiedliwości społecznej. Liberalizm ewolucjonistyczny H. Spencera uznawał ludzki egoizm i rywalizację za podstawowe zasady społeczeństwa, opowiadał się za minimalnym i ograniczonym państwem w polityce gospodarczej. Liberalizm socjalny zaś, wprowadzając nową koncepcję wolności pozytywnej, opowiadał się za interwencjonizmem i polityką socjalną. Podobne postulaty socjalne przyjął w XX w. J. Rawls i liberalizm egalitarny, dla którego zasadniczymi wartościami będą sprawiedliwość jako bezstronność i równość. Nurty liberalne w odmienny sposób podchodzą do ekonomii, gdyż posiadają specyficzne, różnorodne wartości i idee. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject liberalizm en_US
dc.subject utylitaryzm en_US
dc.subject polityka gospodarcza en_US
dc.subject leseferyzm en_US
dc.subject interwencjonizm en_US
dc.title Aksjologiczne i ideowe fundamenty doktryn liberalnych wobec kwestii ekonomicznych en_US
dc.title.alternative The axiological and ideological foundations of liberal doctrines to economical issues en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record