DSpace Repository

Zmiany sensu pojęcia „sprawiedliwości społecznej” w perspektywie celów państwa socjalnego

Show simple item record

dc.contributor.author Stoiński, Andrzej
dc.date.accessioned 2017-09-12T13:08:02Z
dc.date.available 2017-09-12T13:08:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4326
dc.description Since the 40’s of the nineteenth century the term “social justice” has played an increasing role in political reflection. The main subject of this paper is a meaning ascribed to the idea of “social justice” in the face of goals of welfare state. From this point of view very important are various senses of the notion. It can be distinguished in this area at least two related aspects. The first refers to characteristic of the justice itself. It can be described as a virtue, norm or right. The second one applies to the particular type of justice identified with social justice. In this respect relevant are: legal, distributive and retributive (or commutative) justice. Aside from that, social justice is also treated as an idea of equality or solidarity in social environment. en_US
dc.description.abstract Począwszy od lat 40. XIX w. w refleksji o polityce coraz większej wagi nabiera termin sprawiedliwości społecznej. Podstawowa funkcja państwa, jaką jest zaprowadzanie sprawiedliwości, czyni rozumienie tego terminu rzeczą kluczową. W niniejszym tekście głównym przedmiotem zainteresowania jest znaczenie nadawane sprawiedliwości społecznej w perspektywie celów wyznaczanych państwu opiekuńczemu. Z tego względu obiektem badania będą sensy nadawane pojęciu sprawiedliwości społecznej. W tej dziedzinie można wyróżnić przynajmniej dwa nakładające się na siebie aspekty. Pierwszy dotyczy charakteryzowania samej sprawiedliwości. Da się ją bowiem ujmować jako cnotę, normę lub uprawnienie. Drugi aspekt odnosi się do odmiany sprawiedliwości utożsamianej ze sprawiedliwością społeczną. W tym przypadku w grę wchodzą takie jak: sprawiedliwość ogólna (prawna), rozdzielcza, wyrównawcza. Oprócz ujmowania sprawiedliwości społecznej jako identycznej z którymś z powyższych rodzajów sprawiedliwości bywa ona też traktowana jako idea zaprowadzania równości bądź solidarności w środowisku społecznym. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject philosophy of politics en_US
dc.subject ethics en_US
dc.subject justice en_US
dc.subject social justice en_US
dc.subject welfare state en_US
dc.subject filozofia polityki en_US
dc.subject etyka en_US
dc.subject sprawiedliwość społeczna en_US
dc.subject państwo opiekuńcze en_US
dc.title Zmiany sensu pojęcia „sprawiedliwości społecznej” w perspektywie celów państwa socjalnego en_US
dc.title.alternative Changes of the meaning of „social justice” concept in the face of the welfare state purposes en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record