DSpace Repository

Prawa pamięci w kontekście art. 17 EKPC - prawo do negacjonizmu czy negacjonizm prawa pamięci?

Show simple item record

dc.contributor.author Wiczanowska, Hanna
dc.date.accessioned 2017-09-12T11:42:59Z
dc.date.available 2017-09-12T11:42:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4312
dc.description The objective of the article hereto is to present the mechanisms of the memory rights’ protection within the Strasbourg system, based upon the literal resonance of the European Convention of Human Rights and judicial practice of the European Court of Human Rights. Such topic will be subjected to analysis through the legal-dogmatic method which relies upon the construction of the concrete provisions of the Convention as well as jurisprudence of ECHR. The basic hypothesis of the author is the existence of the double standards of memory rights’ protection against negationism, depending from the type of denied memory right. en_US
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie mechanizmów ochrony praw pamięci na gruncie strasburskiego systemu ochrony praw jednostki, opartego na literalnym brzmieniu europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC), jak również praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Powyższa problematyka zostanie poddana analizie w oparciu o metodę dogmatyczno-prawną, sprowadzającą się do wykładni poszczególnych postanowień konwencji, jak również linii orzeczniczej ETPC. Podstawową hipotezą stawianą przez autorkę jest istnienie dwupoziomowego standardu ochrony przed negacjonizmem praw pamięci, w zależności od rodzaju zanegowanego prawa pamięci. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject memory rights en_US
dc.subject Holocaust en_US
dc.subject art. 17 ECHR en_US
dc.subject Armenian Genocide en_US
dc.subject prawa pamięci en_US
dc.subject Holokaust en_US
dc.subject art. 17 EKPC en_US
dc.subject ludobójstwo Ormian en_US
dc.title Prawa pamięci w kontekście art. 17 EKPC - prawo do negacjonizmu czy negacjonizm prawa pamięci? en_US
dc.title.alternative Memory rights in the context of article 17 ECHR - right to negationism or negationism of the memory rights? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record