DSpace Repository

Polityka historyczna jako forma budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej

Show simple item record

dc.contributor.author Wójcik, Anna
dc.date.accessioned 2017-09-12T11:13:37Z
dc.date.available 2017-09-12T11:13:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2016, Tom 15. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4307
dc.description Article raises the issue of the importance of historical policy, also known as the politics of memory, as a category, which in recent years is the subject of heated debate. This is because, through the tools of historical policy, the authority has the opportunity to shape the expected vision of the state and nation in the international arena. This remains controversial due to the fact that the possibility of an arbitrary silence inconvenient facts and events. The main aim of this article was to show the importance of historical policy as a tool to build the country’s image in the international arena, not evaluating the policy pursued by the authorities. This issue is discussed in a wide range in the pages of various publications and at scientific conferences or debates historians. Analysing the literature and the press reports and official documents of institutions and government agencies have been in the paper a short review of selected policy definitions historical aspects of its tools and its implementation and postulates policy history in the future. Historical policy should be implemented by the Polish state as part of the construction of the position of the State in the international sphere, but mainly as an element of education of the next generations of Poles. I have no doubt that in the international, worldwide, all reasonable state, who understand their needs, and above all, to have a sense of their statehood and dignity, pursue an active policy of history. en_US
dc.description.abstract Artykuł podnosi kwestię znaczenia polityki historycznej, nazywanej także polityką pamięci, jako kategorii, która na przestrzeni ostatnich lat stanowi przedmiot burzliwej debaty. Dzieje się tak dlatego, że poprzez narzędzia polityki historycznej, władza ma możliwość kształtowania oczekiwanej wizji państwa i narodu na arenie międzynarodowej. Budzi to kontrowersje ze względu na fakt możliwości arbitralnego przemilczenia niewygodnych faktów i zdarzeń. Zasadniczym celem artykułu było ukazanie znaczenia polityki historycznej jako narzędzia budowy wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, nie dokonując oceny prowadzonej przez władze polityki. Zagadnienie to poruszane jest w szerokim zakresie na łamach różnego rodzaju publikacji oraz podczas konferencji naukowych czy debat historyków. Analizując literaturę przedmiotu oraz doniesienia prasowe, oficjalne dokumenty instytucji i urzędów państwowych, dokonano w artykule krótkiego przeglądu wybranych definicji polityki historycznej, jej aspektów i narzędzi jej realizacji oraz postulatów prowadzenia polityki historycznej w przyszłości. Polityka historyczna powinna być realizowana przez polskie państwo jako element budowy pozycji tego państwa w przestrzeni międzynarodowej, ale przede wszystkim jako element wychowania kolejnych pokoleń Polaków. Nie mam wątpliwości, że w przestrzeni międzynarodowej, ogólnoświatowej, wszystkie rozsądne państwa, które rozumieją swoje potrzeby, a przede wszystkim, które mają poczucie swojej państwowości i godności, prowadzą aktywną politykę historyczną. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject historical politics en_US
dc.subject politics of memory en_US
dc.subject politics en_US
dc.subject memory en_US
dc.subject history en_US
dc.subject historical tradition en_US
dc.subject collective memory en_US
dc.subject polityka historyczna en_US
dc.subject polityka pamięci en_US
dc.subject polityka en_US
dc.subject pamięć en_US
dc.subject historia en_US
dc.subject tradycja historyczna en_US
dc.subject pamięć zbiorowa en_US
dc.title Polityka historyczna jako forma budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej en_US
dc.title.alternative Historical politics as a form of construction of the image of Polish in international arena en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record