DSpace Repository

Nauczyciel w paradygmacie konstruktywistycznym

Show simple item record

dc.contributor.author Chorab, Gabriela
dc.date.accessioned 2017-08-31T11:44:19Z
dc.date.available 2017-08-31T11:44:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2017, nr 13, s. 45-54. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4240
dc.description Being a professional - active teacher based on the choice of paradigm – a teacher constructivist, and looking for uniqueness in it has been under discussion in this article. Constructivism is a name for a way of thinking of education built on creative, cognitive student activity deriving from one’s knowledge and beliefs. This current is based on two fundamental epistemological assumptions: knowledge is actively structured by a learning person, and searching for knowledge is an adaptive process in which there is a gradual, mental organization of the explored and experienced world. For the teacher constructivist, active studying means understanding the core of the given issue and conscious work on it until the student starts doing things automatically. The recognition of the fact that the development of the potential in the most important in teaching is not enough for its internalization. Individual and group work are of necessity. Ways of learning are as unique as the development of student’s potential, which is a process that will never become final. en_US
dc.description.abstract W artykule poddano refleksji zawodowe - czynne bycie nauczycielem/ką, oparte na wyborze paradygmatu nauczyciela konstruktywisty, na poszukiwaniu w tym wyjątkowości. Konstruktywizm jest określeniem myślenia o edukacji opartej na twórczej, poznawczej aktywności ucznia, na wychodzeniu od jego wiedzy i przekonań. Nurt ten jest oparty na dwóch podstawowych założeniach epistemologicznych: wiedza jest aktywnie konstruowana przez podmiot poznający oraz dochodzenie do wiedzy jest procesem adaptacyjnym, w którym następuje stopniowa umysłowa organizacja badanego i doświadczanego świata. Dla nauczyciela konstruktywisty aktywne uczenie się oznacza zrozumienie istoty danego zagadnienia i świadomą nad nim pracę tak długo, aż uczeń zacznie robić to automatycznie. Samo rozpoznanie, że w nauczaniu najważniejszy jest rozwój potencjału, nie wystarczy do jego internalizacji. Potrzebne są indywidualne i grupowe formy pracy. Sposoby uczenia się są tak samo niepowtarzalne jak rozwój potencjału u ucznia, który jest procesem, nigdy nie stanowi punktu końcowego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject nauczyciel konstruktywista en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject konstruktywizm en_US
dc.subject neurodydaktyka en_US
dc.subject teacher constructivist en_US
dc.subject education en_US
dc.subject constructivism en_US
dc.subject neurodidactics en_US
dc.title Nauczyciel w paradygmacie konstruktywistycznym en_US
dc.title.alternative Teacher and the paradigm of constructivism en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record