DSpace Repository

Postrzeganie stresogenności pracy zawodowej przez studentów pedagogiki i nauczycieli

Show simple item record

dc.contributor.author Sanecki, Grzegorz
dc.date.accessioned 2017-08-31T11:24:13Z
dc.date.available 2017-08-31T11:24:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2017, nr 13, s. 80-99. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4237
dc.description The article, in its main part, contains the research report on the perception of various aspects of vocational work with reference to their stress impact. The research was undertaken because of a growing interest in the issues of work safety and prevention of various pathological phenomena accompanying the functioning of the professional employees. The phenomenon of stress at work has become more and more widespread, and it takes its intensification as a result of civilizational, cultural and economic changes. Facing this nowadays, not only the proper assessment of symptoms and effects of stress on the individual seems to be very crucial but also studying the awareness of its essence and sources becomes important too. The study was conducted in two social groups: students of pedagogy and professionally active teachers. This procedure was to reveal the disclosure of differences in perception of stressful work by the young people standing on the threshold of their vocational careers, and adults having already significant experience in the functioning in the world of work. en_US
dc.description.abstract Artykuł stanowi w swej zasadniczej części raport z badań nad postrzeganiem różnych aspektów pracy zawodowej pod kątem ich stresogenności. Motywem podjęcia badań było rosnące zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa pracy oraz przeciwdziałania różnym patologicznym zjawiskom, towarzyszącym funkcjonowaniu zawodowemu pracowników. Zjawisko stresu w pracy staje się coraz powszechniejsze, a co ważniejsze - następuje jego intensyfikacja w wyniku przemian cywilizacyjno-kulturowych i ekonomicznych. Tym bardziej istotne staje się nie tylko diagnozowanie samych przejawów i skutków oddziaływania stresu na jednostki, ale też badanie świadomości jego istoty oraz źródeł. Badania przeprowadzono w dwóch zbiorowościach: studentów kierunków pedagogicznych oraz czynnych zawodowo nauczycieli. Zabieg ten miał służyć ujawnieniu różnic w postrzeganiu stresogenności pracy przez osoby stojące u progu swej kariery zawodowej oraz posiadające już znaczące doświadczenia w funkcjonowaniu w świecie pracy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject stres en_US
dc.subject stresor en_US
dc.subject sytuacja stresogenna en_US
dc.subject praca zawodowa en_US
dc.subject stres zawodowy en_US
dc.subject stress en_US
dc.subject stressor en_US
dc.subject stressful situation en_US
dc.subject professional work en_US
dc.subject occupational stress en_US
dc.title Postrzeganie stresogenności pracy zawodowej przez studentów pedagogiki i nauczycieli en_US
dc.title.alternative Perceiving the level of stress in professional work by students of pedagogy and teachers en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record