DSpace Repository

Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet i andropauzalne u mężczyzn

Show simple item record

dc.contributor.author Jarecka, Karolina
dc.date.accessioned 2017-07-11T09:12:48Z
dc.date.available 2017-07-11T09:12:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4064
dc.description The aim of this study was to evaluate the importance and impact of one’s assessment of the quality of one’s relationship on the occurrence and intensity of menopausal symptoms of women and andropausal symptoms of men. The study included 397 persons between the ages of 45 and 68, in stable relationships. The respondents were divided into three age groups: with risk of symptoms, in transitional period, after menopause/andropause. The research used a survey of self-design, “Women’s Health” questionnaire (WHQ) by Hunter, Self-Esteem Test recommended by “Organon” for men and Partner Relations Questionnaire (PFB) by Hahlweg. The results of the study have indicated that most menopausal symptoms of hormonal changes – including those of the greatest severity – are experienced by women in perimenopausal and postmenopausal phases and men aged 53-68 years, this period being adopted as inherent to andropause. The quality of the relationship is assessed the lowest by women after menopause and men in the age range of 53-68. The oldest group of women is characterized by the most relevant and significant dependencies between the dimensions of the quality of the relationship and the menopausal symptoms. The oldest men (aged 53-68 years) evaluate the quality of their relationship the worst, however the most numerous substantial dependencies with andropausal symptoms are experienced by the group aged 50-52 years (in the transitional period), whereas in the youngest studied group of men (with risk of symptoms), they are the strongest. The most essential assessment was the one relating to intimacy – its poor evaluation is accompanied by higher intensity of most menopausal and andropausal symptoms experienced. en_US
dc.description.abstract Celem podjętych badań była ocena znaczenia jakości własnego związku dla występowania i nasilenia objawów menopauzalnych u kobiet i andropauzalnych u mężczyzn. Badaniem objęto 397 osób w wieku 45-68 lat, w związkach trwałych. Osoby badane zostały podzielone na trzy grupy wiekowe: ryzyka objawów, okres przejściowy, po menopauzie/andropauzie. Do badań wykorzystano ankietę własnej konstrukcji, kwestionariusz „Zdrowie kobiet” (WHQ) Hunter, Test Samooceny zalecany przez „Organon” dla mężczyzn oraz Kwestionariusz Stosunków Partnerskich (PFB) Hahlwega. Wyniki badań wskazały, że najliczniejszych objawów zmian hormonalnych o największym nasileniu doświadczają kobiety w okresie perimenopauzy i postmenopauzy oraz mężczyźni w wieku 53-68 lat (przyjętym za właściwy dla andropauzy). Swój związek najniżej oceniają kobiety po menopauzie i mężczyźni w wieku 53-68 lat. W grupie najstarszych kobiet istotnych oraz znaczących zależności między wymiarami jakości związku a objawami menopauzalnymi jest najwięcej. Najstarsi mężczyźni (53-68 lat) najniżej oceniają jakość swojego związku, jednak najwięcej znaczących zależności z objawami andropauzalnymi charakteryzuje grupę w wieku 50-52 lata (w okresie przejściowym), a u najmłodszych mężczyzn (w okresie ryzyka objawów) są one najsilniejsze. Najbardziej znacząca okazała się ocena intymności związku. Niższej ocenie intymności towarzyszy bowiem większa intensywność objawów menopauzalnych i andropauzalnych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject menopauza en_US
dc.subject andropauza en_US
dc.subject jakość związku en_US
dc.subject menopause en_US
dc.subject andropause en_US
dc.subject the quality of the relationship en_US
dc.title Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet i andropauzalne u mężczyzn en_US
dc.title.alternative Quality of the Relationship and Menopausal Symptoms of Women and Andropausal Symptoms of Men en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record