DSpace Repository

Osobowościowe korelaty prywatnych koncepcji wolności. Użyteczność analizy kanonicznej w badaniach psychologicznych

Show simple item record

dc.contributor.author Prusiński, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-07-11T08:32:41Z
dc.date.available 2017-07-11T08:32:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2017, T. 22, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4060
dc.description The first aim of this article was to present and analyze results of empirical research in order to establish a correlation between the ways of conceptualizing freedom, preferred by young people and the structure of their personality traits. The issue was treated from an exploratory perspective. To explore the concept of freedom the questionnaire PKW was used. For description the personality, as a theoretical base, the Five-Factor Model of Personality, created by Costa and McCrae was chosen. For empirical research NEO-PI-R inventory was used. For determining the correlation between personality and freedom canonical analysis was used it gave enough grounds to verify hypothesis relating to the correlation between personality and ways of conceptualizing freedom, preferred by young people. The second aim of this article was to indicate the value of canonical analysis in psychological research. Canonical analysis is used rarely. Results of the research allow to derive some important conclusions. en_US
dc.description.abstract Pierwszym celem artykułu było zaprezentowanie i przeanalizowanie wyników badań empirycznych powodowane chęcią ustalenia zależności między sposobami konceptualizowania wolności preferowanymi przez ludzi młodych a strukturą ich cech osobowości. Badania miały charakter eksploracyjny. Do pomiaru wolności wykorzystano kwestionariusz PKW. W badaniach opierano się na pięcioczynnikowym modelu osobowości, zaproponowanym przez McCrae’a i Costę, oraz na NEO-PI-R jako narzędziu pomiaru w obrębie tego modelu. Celem ustalenia korelacji między osobowością i wolnością wykorzystano analizę kanoniczną. Ujawnione wartości analizy kanonicznej pozwoliły na weryfikację hipotezy o istnieniu zależności między osobowością i sposobami rozumienia wolności, preferowanymi przez ludzi młodych. Drugim celem artykułu było wykazanie użyteczności analizy kanonicznej jako metody statystycznej w badaniach psychologicznych. Metoda ta jest rzadko stosowana w psychologii. Rezultaty badań naukowych pozwoliły sformułować kilka ważnych konkluzji. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject osobowość en_US
dc.subject wolność en_US
dc.subject analiza kanoniczna en_US
dc.subject personality en_US
dc.subject freedom en_US
dc.subject canonical analysis en_US
dc.title Osobowościowe korelaty prywatnych koncepcji wolności. Użyteczność analizy kanonicznej w badaniach psychologicznych en_US
dc.title.alternative Personality correlates of private conceptions of freedom. Usefulness of canonical analysis in psychological research en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record