Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKubiak-Szymborska, Ewa
dc.date.accessioned2016-12-07T13:23:02Z
dc.date.available2016-12-07T13:23:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationW: Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. Monika Nawrot-Borowska, Dariusz Zając, Bydgoszcz 2016.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3945
dc.descriptionThe pedagogical discourse situated in the context of significant phenomena and processes specific to contemporary reality cannot disregard issues related to the educational support of children and the youth. This support plays a special role when various threats to the development of the child, “smuggled” under the banner of development opportunities, specifically understood interest of the child and their subjectivity, occur. We face such a situation, among others, in the conditions of consumerism and its offers addressed to the youngest. This article reveals, firstly, a need to reflect on the mediation of the child in the conditions of the consumerist world. Secondly, it shows the dangers stemming from the fact of treating the child as a consumer entity and creating the illusion of their subjectivity Thirdly, it draws attention to the need to support the child educationally in the sense of creating aid conditions and circumstances conducive to building their subjective status and identity, which enable the child to cope, among others, with challenges of the consumerist world. The said support is an important factor in preventing the formation of illusory subjectivity of young people.en_US
dc.description.abstractW dyskursie pedagogicznym usytuowanym w kontekście znaczących zjawisk i procesów charakterystycznych dla współczesnej rzeczywistości nie może zabraknąć kwestii związanych ze wspieraniem wychowawczym dzieci i młodzieży. Wspieranie to odgrywa szczególną rolę wtedy, kiedy pojawiają się różnorakie zagrożenia dla rozwoju dziecka ,,przemycane” pod szyldem szans rozwojowych, specyficznie pojmowanego dobra dziecka i jego podmiotowości. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. w warunkach konsumpcjonizmu i jego ofert skierowanych do najmłodszych. Artykuł niniejszy odsłania, po pierwsze, potrzebę namysłu nad zapośredniczeniem dziecka w warunkach konsumpcjonistycznego świata. Po wtóre, pokazuje zagrożenia płynące z faktu traktowania dziecka jako konsumenckiego podmiotu i tworzenia iluzji jego podmiotowości. Po trzecie, kieruje uwagę na konieczność wspierania wychowawczego dziecka w rozumieniu tworzenia warunków i okoliczności pomocowych sprzyjających budowaniu jego statusu podmiotowego i podmiotowej tożsamości, pozwalających na radzenie sobie m.in. z wyzwaniami konsumpcjonistycznego świata. Wspieranie, o którym mowa, jest ważnym czynnikiem zapobiegającym powstawaniu iluzorycznej podmiotowości młodych ludzi.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectdzieckoen_US
dc.subjectpodmiotowośćen_US
dc.subjectkonsumpcjonizmen_US
dc.subjectkonsumencki podmioten_US
dc.subjectwspieranie wychowawczeen_US
dc.subjectchilden_US
dc.subjectsubjectivityen_US
dc.subjectconsumerismen_US
dc.subjectconsumer entityen_US
dc.subjecteducational supporten_US
dc.titleDziecko jako "konsumencki podmiot". O wspieraniu wychowawczym jako przeciwdziałaniu iluzorycznej podmiotowościen_US
dc.title.alternativeThe child as a "consumer entity”. On educational support as a means of preventing illusory subjectivityen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord